CAT เพาะพันธุ์ดี

บทความ

Social Enterprise vs. Social Business
Social Enterprise vs. Social Business
คำว่า ‘วิสาหกิจ’ (enterprise) ตามพจนานุกรม หมายถึง การประกอบการที่ยากสลับซับซ้อนหรือเสี่ยงต่อการขาดทุนล้มละลาย ส่วนคำว่า ‘ธุรกิจ’ (business) หมายถึง ก...
อย่าสับสน CSR กับ Social Enterprise
อย่าสับสน CSR กับ Social Enterprise
วันนี้กระแสเรื่องการดำเนินความรับผิดชอบต่อสังคม ของกิจการต่างๆ ทวีความเข้มข้นมากขึ้นเรื่อยๆ จนมีรูปแบบขององค์กรหรือคำเรียกใหม่ๆ เกิดขึ้น เพื่อตอบสนองเ...
การบริหาร CSR ที่เป็นเลิศ ด้วย Triple Streamline เป็นอย่างไร
การบริหาร CSR ที่เป็นเลิศ ด้วย Triple Streamline เป็นอย...
ความรับผิดชอบต่อสังคมของกิจการ (Corporate Social Responsibility) สามารถปรับให้เป็นทิศทางเดียวกับการทำธุรกิจได้ เป็นการแสวงหากำไร (Maximize profit) ไปพ...
การปรับแนวการดำเนินงาน CSR ด้วย Triple Alignment เป็นอย่างไร?
การปรับแนวการดำเนินงาน CSR ด้วย Triple Alignment เป็นอย...
ภารกิจความรับผิดชอบต่อสังคมของกิจการ หรือ Corporate Social Responsibility (CSR) ดูจะเป็นเรื่องที่ไม่ใช่ทางเลือกขององค์กรว่าจะลงมือทำหรือไม่เท่านั้น วั...
Responsive CSR ต่างจาก Creative CSR อย่างไร?
Responsive CSR ต่างจาก Creative CSR อย่างไร?
การให้ความสำคัญกับเรื่องความรับผิดชอบต่อสังคมในลักษณะ “ทำก็ต่อเมื่อเกิดเรื่อง” คือ เมื่อเกิดปัญหาหรือข้อร้องเรียนขึ้นจากการดำเนินธุรกิจ แล้วจึงค่อยเข้...
4 บทบาท CSR ภาครัฐ
4 บทบาท CSR ภาครัฐ
เป็นที่เข้าใจกันโดยทั่วไปว่า การพิทักษ์ประโยชน์ของส่วนรวมถือเป็นหน้าที่และความรับผิดชอบของภาครัฐ แต่ในห้วงเวลาที่ผ่านมา การเคลื่อนไหวทางสังคม รวมถึงกิ...
รัฐ เกี่ยวอะไรกับ CSR
รัฐ เกี่ยวอะไรกับ CSR
ยังจำได้ว่า เมื่อตอนที่เข้าไปผลักดันงานส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคมในหน่วยงานของรัฐ มักจะมีคำถามเกิดขึ้นว่า “ภาครัฐไปยุ่งเกี่ยวอะไรกับเรื่องซีเอสอาร์...
เคลื่อนขบวน CSR ทางไหนดี
เคลื่อนขบวน CSR ทางไหนดี
การประเมินสถานการณ์ซีเอสอาร์ของไทยให้ใกล้เคียงกับความเป็นจริงมากที่สุดนั้น คงไม่สามารถหยิบเพียงส่วนของภาพที่ปรากฏ หรือเลือกเฉพาะส่วนที่เห็นหรือที่รู้ส...
ซีเอสอาร์ : คือ
ซีเอสอาร์ : คือ "การลงทุน" หรือ "การทำบุญ"
คำว่า “บุญ” ตามความหมายในพจนานุกรมราชบัณฑิตยสถาน หมายถึง ความดี คุณงามความดี หรือการกระทำดีตามหลักคำสอนในศาสนา ส่วนคำว่า “ลงทุน” หมายถึง ออกเงินเป็นทุ...
ซีเอสอาร์ : คือ
ซีเอสอาร์ : คือ "หน้าที่" หรือ "การอาสา"
คำว่า “หน้าที่” ตามความหมายในพจนานุกรมราชบัณฑิตยสถาน หมายถึง กิจที่ควรทำ หรือกิจที่จะต้องทำ ส่วนคำว่า “อาสา” หมายถึง รับทำโดยเต็มใจ
ทำซีเอสอาร์ให้สำเร็จด้วยวิธีใด
ทำซีเอสอาร์ให้สำเร็จด้วยวิธีใด
แนวคิดและทฤษฎีทางธุรกิจที่ได้รับการปลูกฝังและถ่ายทอดสู่องค์กรโดยส่วนใหญ่ ล้วนมุ่งไปที่การพัฒนาให้เป็นองค์กรที่ “เก่ง” สำหรับแนวคิดในเรื่องซีเอสอาร์นั้...
การขับเคลื่อนซีเอสอาร์ Reporting CSR
การขับเคลื่อนซีเอสอาร์ Reporting CSR
“ผลกระทบ (Impact) เป็นคำตอบสุดท้ายของการขับเคลื่อนภารกิจ CSR” น่าจะเป็นคำกล่าวที่กระชับที่สุด สำหรับการอธิบายว่า เราคาดหวังอะไรจากการทำ CSR
การขับเคลื่อนซีเอสอาร์ Reinforcing CSR
การขับเคลื่อนซีเอสอาร์ Reinforcing CSR
การตอบโจทย์เรื่องความยั่งยืน (Sustainability) ในสถานการณ์ปกติ ที่ปราศจากวิกฤตหรือภัยพิบัติมาเป็นตัวแปรในสมการธุรกิจ องค์กรจำต้องอาศัยความทุ่มเทที่จะดำ...
การขับเคลื่อนซีเอสอาร์ Repositioning CSR
การขับเคลื่อนซีเอสอาร์ Repositioning CSR
ทำไมถึงต้องทบทวนการดำเนินงาน CSR? เกิดอะไรขึ้นกับ CSR ที่มีอยู่? แล้วจะต้องปรับจุดยืนในเรื่อง CSR ใหม่อย่างไร? คำถามเหล่านี้อาจกำลังเกิดขึ้นในใจของผู้...
รูปแบบของซีเอสอาร์ Creative CSR
รูปแบบของซีเอสอาร์ Creative CSR
ทำไมถึงต้องเป็น Creative CSR? แล้วหน้าตาของ Creative CSR เป็นอย่างไร? คำถามเหล่านี้อาจเกิดขึ้นทั้งจากผู้ที่สนใจ หรือผู้ที่เห็นแย้งอยู่ในใจก็ได้