CAT เพาะพันธุ์ดี

บทความ

ซีเอสอาร์ : คือ
ซีเอสอาร์ : คือ "หน้าที่" หรือ "การอาสา"
คำว่า “หน้าที่” ตามความหมายในพจนานุกรมราชบัณฑิตยสถาน หมายถึง กิจที่ควรทำ หรือกิจที่จะต้องทำ ส่วนคำว่า “อาสา” หมายถึง รับทำโดยเต็มใจ
ทำซีเอสอาร์ให้สำเร็จด้วยวิธีใด
ทำซีเอสอาร์ให้สำเร็จด้วยวิธีใด
แนวคิดและทฤษฎีทางธุรกิจที่ได้รับการปลูกฝังและถ่ายทอดสู่องค์กรโดยส่วนใหญ่ ล้วนมุ่งไปที่การพัฒนาให้เป็นองค์กรที่ “เก่ง” สำหรับแนวคิดในเรื่องซีเอสอาร์นั้...
การขับเคลื่อนซีเอสอาร์ Reporting CSR
การขับเคลื่อนซีเอสอาร์ Reporting CSR
“ผลกระทบ (Impact) เป็นคำตอบสุดท้ายของการขับเคลื่อนภารกิจ CSR” น่าจะเป็นคำกล่าวที่กระชับที่สุด สำหรับการอธิบายว่า เราคาดหวังอะไรจากการทำ CSR
การขับเคลื่อนซีเอสอาร์ Reinforcing CSR
การขับเคลื่อนซีเอสอาร์ Reinforcing CSR
การตอบโจทย์เรื่องความยั่งยืน (Sustainability) ในสถานการณ์ปกติ ที่ปราศจากวิกฤตหรือภัยพิบัติมาเป็นตัวแปรในสมการธุรกิจ องค์กรจำต้องอาศัยความทุ่มเทที่จะดำ...
การขับเคลื่อนซีเอสอาร์ Repositioning CSR
การขับเคลื่อนซีเอสอาร์ Repositioning CSR
ทำไมถึงต้องทบทวนการดำเนินงาน CSR? เกิดอะไรขึ้นกับ CSR ที่มีอยู่? แล้วจะต้องปรับจุดยืนในเรื่อง CSR ใหม่อย่างไร? คำถามเหล่านี้อาจกำลังเกิดขึ้นในใจของผู้...
รูปแบบของซีเอสอาร์ Creative CSR
รูปแบบของซีเอสอาร์ Creative CSR
ทำไมถึงต้องเป็น Creative CSR? แล้วหน้าตาของ Creative CSR เป็นอย่างไร? คำถามเหล่านี้อาจเกิดขึ้นทั้งจากผู้ที่สนใจ หรือผู้ที่เห็นแย้งอยู่ในใจก็ได้
รูปแบบของซีเอสอาร์ Responsive CSR
รูปแบบของซีเอสอาร์ Responsive CSR
รูปแบบของ CSR ในขั้นแรก ตามที่ไมเคิล อี พอร์เตอร์ ได้ระบุไว้ในบทความเกี่ยวกับความเชื่อมโยงระหว่าง CSR กับความได้เปรียบทางการแข่งขัน (Porter and Kramer...
ระดับชั้นของซีเอสอาร์
ระดับชั้นของซีเอสอาร์
องค์กรธุรกิจหลายแห่งในปัจจุบัน ได้นำเรื่องซีเอสอาร์มาเป็นประเด็นสื่อสารทางการตลาด บางองค์กรขยายผลเพื่อใช้ซีเอสอาร์เป็นรูปแบบในการกีดกันการแข่งขันการค้...
รูปแบบของซีเอสอาร์ Strategic CSR
รูปแบบของซีเอสอาร์ Strategic CSR
พอร์เตอร์ได้เสนอรูปแบบของ CSR ที่เรียกว่า Strategic CSR ซึ่งยกระดับจากการเป็นเพียงบรรษัทพลเมืองที่มีความรับผิดชอบต่อการบรรเทาปัญหาหรือผลกระทบที่เกิดจา...
ชนิดของกิจกรรมซีเอสอาร์
ชนิดของกิจกรรมซีเอสอาร์
ศ.ฟิลิป คอตเลอร์ แห่งมหาวิทยาลัยนอร์ธเวสเทิร์น และแนนซี่ ลี อาจารย์สมทบแห่งมหาวิทยาลัยวอชิงตัน และมหาวิทยาลัยซีแอตเติ้ล ได้จำแนกซีเอสอาร์ไว้เป็น 7 ชนิ...
จำพวกของซีเอสอาร์
จำพวกของซีเอสอาร์
การดำเนินความรับผิดชอบต่อสังคมของกิจการ มิได้จำกัดว่ากิจการที่กล่าวถึงจะต้องเป็นองค์กรหรือหน่วยงานที่อยู่ในภาคธุรกิจเท่านั้น ในอดีตที่ผ่านมา ภาครัฐเอง...
ซีเอสอาร์คืออะไร
ซีเอสอาร์คืออะไร
ซีเอสอาร์ เป็นคำย่อจากภาษาอังกฤษว่า Corporate Social Responsibility (CSR) หรือ บรรษัทบริบาล หมายถึง การดำเนินกิจกรรมภายในและภายนอกองค์กร ที่คำนึงถึงผล...
ประโยชน์ของซีเอสอาร์
ประโยชน์ของซีเอสอาร์
องค์กรที่นำแนวคิดซีเอสอาร์ไปปฏิบัติ จะเกิดผลลัพธ์ทั้งในส่วนรูปธรรมที่จับต้องได้ (Tangible) และในส่วนนามธรรมที่จับต้องไม่ได้ (Intangible) จากผู้ที่อยู่...
ความสำคัญของซีเอสอาร์
ความสำคัญของซีเอสอาร์
การเจริญเติบโต (Growth) ของธุรกิจหนึ่งๆ มาจากการพัฒนาองค์กรให้มีความ “เก่ง” อยู่ในตัว ในขณะที่การพัฒนาองค์กรให้มีความ “ดี” อยู่ในตัว จะก่อให้เกิดความย...