CAT เพาะพันธุ์ดี

กิจกรรมเพื่อสังคม

แปลงเกษตรแห่งอนาคต รดน้ำด้วยใจ IoT
แปลงเกษตรแห่งอนาคต รดน้ำด้วยใจ IoT
รอยยิ้มแห่งอนาคต สดใสด้วย IoT
รอยยิ้มแห่งอนาคต สดใสด้วย IoT
ระบบควบคุมการเปิด-ปิดน้ำ
ระบบควบคุมการเปิด-ปิดน้ำ
CAT นำชุมชนก้าวสู่ต้นแบบศูนย์การเรียนรู้เกษตรสมัยใหม่ จุดประกายเด็กไทยให้มีใจรักเกษตรกรรม
CAT นำชุมชนก้าวสู่ต้นแบบศูนย์การเรียนรู้เกษตรสมัยใหม่ จ...
บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) หรือ CAT ส่งมอบอุปกรณ์สำหรับการทำเกษตรอัจฉริยะ ให้แก่ โรงเรียนบ้านปรือวายใหญ่ จ.ปราจีนบุรี เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 256...
แปลงเกษตรอัจฉริยะ
แปลงเกษตรอัจฉริยะ
แอปพลิเคชัน เกษตรอัจฉริยะ
แอปพลิเคชัน เกษตรอัจฉริยะ

บทความ

จาก “CAT Digital Come Together” สู่ “CAT เพาะพันธุ์ดี”
จาก “CAT Digital Come Together” สู่ “CAT เพาะพันธุ์ดี”
ด้วยความตั้งใจกว่า 9 ปี ที่บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) หรือ CAT ได้ตระหนักถึงการพัฒนาธุรกิจองค์กรควบคู่ไปกับความรับผิดชอบต่อสังคม (Corporate So...
ลดใช้กระดาษ เปลี่ยนออฟฟิศให้สมาร์ตด้วย Paperless Office
ลดใช้กระดาษ เปลี่ยนออฟฟิศให้สมาร์ตด้วย Paperless Office
#ลดเท่ากับเพิ่ม แค่ช่วยกันลดกระดาษ เท่ากับเพิ่มโอกาสให้โลกยั่งยืน
#ลดเท่ากับเพิ่ม แค่ช่วยกันลดกระดาษ เท่ากับเพิ่มโอกาสให้...
#BeatPlasticPollution รักษ์โลก เลิกพลาสติก
#BeatPlasticPollution รักษ์โลก เลิกพลาสติก
การปลูกพืชไร้ดิน ไฮโดรโปนิกส์ (Hydroponics)
การปลูกพืชไร้ดิน ไฮโดรโปนิกส์ (Hydroponics)
CSR หรือ CSV ดี
CSR หรือ CSV ดี
เท้าความกันสักเล็กน้อยว่า แนวคิดเรื่อง CSV ถูกบัญญัติขึ้นโดย ไมเคิล อี พอร์เตอร์ เจ้าสำนักทางด้านการพัฒนาขีดความสามารถทางการแข่งขัน (Competitiveness) ...