CAT เพาะพันธุ์ดี

บทความ

#CATเพาะพันธุ์ดี นำเทคโนโลยีสู่การเกษตร ก้าวไกลด้วย IoT
#CATเพาะพันธุ์ดี นำเทคโนโลยีสู่การเกษตร ก้าวไกลด้วย IoT
5 ขั้นตอนพัฒนาชุมชมที่ยั่งยืน
5 ขั้นตอนพัฒนาชุมชมที่ยั่งยืน
จาก “CAT Digital Come Together” สู่ “CAT เพาะพันธุ์ดี”
จาก “CAT Digital Come Together” สู่ “CAT เพาะพันธุ์ดี”
แปลงเกษตรแห่งอนาคต รดน้ำด้วยใจ IoT
แปลงเกษตรแห่งอนาคต รดน้ำด้วยใจ IoT
รอยยิ้มแห่งอนาคต สดใสด้วย IoT
รอยยิ้มแห่งอนาคต สดใสด้วย IoT
ลดใช้กระดาษ เปลี่ยนออฟฟิศให้สมาร์ตด้วย Paperless Office
ลดใช้กระดาษ เปลี่ยนออฟฟิศให้สมาร์ตด้วย Paperless Office
ระบบควบคุมการเปิด-ปิดน้ำ
ระบบควบคุมการเปิด-ปิดน้ำ
แปลงเกษตรอัจฉริยะ
แปลงเกษตรอัจฉริยะ
แอปพลิเคชัน เกษตรอัจฉริยะ
แอปพลิเคชัน เกษตรอัจฉริยะ
#ลดเท่ากับเพิ่ม แค่ช่วยกันลดกระดาษ เท่ากับเพิ่มโอกาสให้โลกยั่งยืน
#ลดเท่ากับเพิ่ม แค่ช่วยกันลดกระดาษ เท่ากับเพิ่มโอกาสให้...
#BeatPlasticPollution รักษ์โลก เลิกพลาสติก
#BeatPlasticPollution รักษ์โลก เลิกพลาสติก
การปลูกพืชไร้ดิน ไฮโดรโปนิกส์ (Hydroponics)
การปลูกพืชไร้ดิน ไฮโดรโปนิกส์ (Hydroponics)
CSR หรือ CSV ดี
CSR หรือ CSV ดี
เท้าความกันสักเล็กน้อยว่า แนวคิดเรื่อง CSV ถูกบัญญัติขึ้นโดย ไมเคิล อี พอร์เตอร์ เจ้าสำนักทางด้านการพัฒนาขีดความสามารถทางการแข่งขัน (Competitiveness) ...
เริ่มต้น CSV ให้ถูกทาง
เริ่มต้น CSV ให้ถูกทาง
เรื่องการสร้างคุณค่าร่วม หรือ CSV ที่ Porter และ Kramer นำเสนอในบทความซึ่งตีพิมพ์ใน Harvard Business Review เมื่อปี 2554 นั้น เป็นแนวคิดที่มีรากฐานมาจ...
คุณค่าผสม กับการตลาดทางสังคม
คุณค่าผสม กับการตลาดทางสังคม
ทุกวันนี้ ประเด็นเรื่องความรับผิดชอบต่อสังคม หรือ CSR ได้ถูกหยิบยกขึ้นมาเป็นหนึ่งในกลยุทธ์สำคัญของธุรกิจ ถ้าหากองค์กรนั้นมีเป้าประสงค์ที่ต้องการตอบโจท...