CAT เพาะพันธุ์ดี

บทความ

คุณค่าผสม กับการตลาดทางสังคม
คุณค่าผสม กับการตลาดทางสังคม
ทุกวันนี้ ประเด็นเรื่องความรับผิดชอบต่อสังคม หรือ CSR ได้ถูกหยิบยกขึ้นมาเป็นหนึ่งในกลยุทธ์สำคัญของธุรกิจ ถ้าหากองค์กรนั้นมีเป้าประสงค์ที่ต้องการตอบโจท...
ระดับของ CSV ในภาคปฏิบัติ
ระดับของ CSV ในภาคปฏิบัติ
“แนวคิด” เรื่อง Creating Shared Value หรือ CSV ที่ Michael E. Porter และ Mark R. Kramer นำเสนอไว้ เมื่อปี 2554 ผ่านทางบทความซึ่งตีพิมพ์ใน Harvard Busi...
กระชับพื้นที่ CSV
กระชับพื้นที่ CSV
นับตั้งแต่ที่ ไมเคิล อี พอร์เตอร์ ได้นำเสนอแนวคิดเรื่อง Creating Shared Value (CSV) ร่วมกับ มาร์ค เครเมอร์ ในปี พ.ศ.2554 ว่าเป็นบทบาทของภาคธุรกิจที่จะ...
จาก CSR สู่ CSV ถึงเวลา... ปลุกธุรกิจสร้างคุณค่าร่วม
จาก CSR สู่ CSV ถึงเวลา... ปลุกธุรกิจสร้างคุณค่าร่วม
“CSV” หรือ “Creating Shared Value” เป็นแนวคิดที่ถูกบัญญัติโดย “Michel E. Poter” ปรากฏเป็นครั้งแรกในบทความที่เขียนร่วมกับ “Mark Kramer” ชื่อว่า “The Li...
ต่อยอด CSR เป็น CSV
ต่อยอด CSR เป็น CSV
แนวโน้มหนึ่งในเรื่องความรับผิดชอบต่อสังคมของกิจการ (CSR) ที่ทางสถาบันไทยพัฒน์ ได้ประมวลไว้ใน 6 ทิศทาง CSR ปี 2557 คือ แนวคิดการสร้างคุณค่าร่วม หรือ Cr...
CSV ดีจริงหรือ
CSV ดีจริงหรือ
แนวคิดของการสร้างคุณค่าร่วม (Creating Shared Value: CSV) เสนอให้ธุรกิจต้องสร้างคุณค่าทางเศรษฐกิจให้กับกิจการและสังคมไปพร้อมกันเพื่อความสำเร็จในระยะยาว...
ป้ายหน้า CSV
ป้ายหน้า CSV
นับจากที่ Shared Value Initiative ก่อตัวขึ้นในปี 2555 จากความริเริ่มของ Foundation Strategy Group (FSG) องค์กรที่ปรึกษาไม่แสวงหาผลกำไร ซึ่งก่อตั้งโดย ...
โอกาส CSV ในไทย
โอกาส CSV ในไทย
ปัจจุบันเรื่องความรับผิดชอบต่อสังคมของกิจการ ได้ถูกพัฒนาต่อยอดจากแนวคิด Strategic CSR มาเป็นแนวคิด Creating Shared Value (CSV) หรือการสร้างคุณค่าร่วมร...
การขับเคลื่อน CSV ระดับองค์กร
การขับเคลื่อน CSV ระดับองค์กร
นับตั้งแต่ที่ ไมเคิล อี พอร์เตอร์ ได้นำเสนอแนวคิดเรื่อง Creating Shared Value (CSV) ร่วมกับ มาร์ค เครเมอร์ ในปี พ.ศ.2554 ว่าเป็นบทบาทของภาคธุรกิจที่จะ...
จาก B2B สู่ B4B
จาก B2B สู่ B4B
B2B หรือ Business-to-Business เป็นธุรกรรมที่เกิดขึ้นระหว่างวิสาหกิจต่อวิสาหกิจ เป็นการซื้อ ขาย แลกเปลี่ยน สินค้าและบริการ ซึ่งโดยทั่วไป จะใช้เกณฑ์พิจา...
แผนธุรกิจคู่สังคม
แผนธุรกิจคู่สังคม
บทความตอนนี้ จะพาท่านไปรู้จัก วิธีการจัดทำแผนธุรกิจสำหรับความริเริ่มด้านคุณค่าร่วม อันเป็นขั้นตอนที่ต่อจากการระบุโอกาสดำเนินการสู่แนวทางการสร้างคุณค่า...
บทความ CAT รวมพลังสร้างสุข
บทความ CAT รวมพลังสร้างสุข
เรียกชื่อไหน ก็ยังเป็น CSR
เรียกชื่อไหน ก็ยังเป็น CSR
หากย้อนมองพัฒนาการซีเอสอาร์ของภาคธุรกิจในช่วงทศวรรษที่ผ่านมา หนึ่งในเรื่องที่ควรหยิบยกมากล่าวถึง คือ ซีเอสอาร์เชิงกลยุทธ์ หรือ Strategic CSR ที่ได้พัฒ...
Creating Shared Value (CSV): กลยุทธ์ธุรกิจคู่สังคม
Creating Shared Value (CSV): กลยุทธ์ธุรกิจคู่สังคม
ในปี พ.ศ.2548 สถาบันไทยพัฒน์ ได้ดำเนินโครงการวิจัยเชิงปฏิบัติการเรื่องการพัฒนา CSR ในกระบวนการบริหารจัดการองค์กรธุรกิจ เพื่อศึกษาคุณลักษณะและองค์ประกอ...
Social Enterprise vs. Social Business
Social Enterprise vs. Social Business
คำว่า ‘วิสาหกิจ’ (enterprise) ตามพจนานุกรม หมายถึง การประกอบการที่ยากสลับซับซ้อนหรือเสี่ยงต่อการขาดทุนล้มละลาย ส่วนคำว่า ‘ธุรกิจ’ (business) หมายถึง ก...