CAT เพาะพันธุ์ดี

บทความ

จาก B2B สู่ B4B
จาก B2B สู่ B4B
B2B หรือ Business-to-Business เป็นธุรกรรมที่เกิดขึ้นระหว่างวิสาหกิจต่อวิสาหกิจ เป็นการซื้อ ขาย แลกเปลี่ยน สินค้าและบริการ ซึ่งโดยทั่วไป จะใช้เกณฑ์พิจา...
แผนธุรกิจคู่สังคม
แผนธุรกิจคู่สังคม
บทความตอนนี้ จะพาท่านไปรู้จัก วิธีการจัดทำแผนธุรกิจสำหรับความริเริ่มด้านคุณค่าร่วม อันเป็นขั้นตอนที่ต่อจากการระบุโอกาสดำเนินการสู่แนวทางการสร้างคุณค่า...
บทความ CAT รวมพลังสร้างสุข
บทความ CAT รวมพลังสร้างสุข
เรียกชื่อไหน ก็ยังเป็น CSR
เรียกชื่อไหน ก็ยังเป็น CSR
หากย้อนมองพัฒนาการซีเอสอาร์ของภาคธุรกิจในช่วงทศวรรษที่ผ่านมา หนึ่งในเรื่องที่ควรหยิบยกมากล่าวถึง คือ ซีเอสอาร์เชิงกลยุทธ์ หรือ Strategic CSR ที่ได้พัฒ...
Creating Shared Value (CSV): กลยุทธ์ธุรกิจคู่สังคม
Creating Shared Value (CSV): กลยุทธ์ธุรกิจคู่สังคม
ในปี พ.ศ.2548 สถาบันไทยพัฒน์ ได้ดำเนินโครงการวิจัยเชิงปฏิบัติการเรื่องการพัฒนา CSR ในกระบวนการบริหารจัดการองค์กรธุรกิจ เพื่อศึกษาคุณลักษณะและองค์ประกอ...
Social Enterprise vs. Social Business
Social Enterprise vs. Social Business
คำว่า ‘วิสาหกิจ’ (enterprise) ตามพจนานุกรม หมายถึง การประกอบการที่ยากสลับซับซ้อนหรือเสี่ยงต่อการขาดทุนล้มละลาย ส่วนคำว่า ‘ธุรกิจ’ (business) หมายถึง ก...
อย่าสับสน CSR กับ Social Enterprise
อย่าสับสน CSR กับ Social Enterprise
วันนี้กระแสเรื่องการดำเนินความรับผิดชอบต่อสังคม ของกิจการต่างๆ ทวีความเข้มข้นมากขึ้นเรื่อยๆ จนมีรูปแบบขององค์กรหรือคำเรียกใหม่ๆ เกิดขึ้น เพื่อตอบสนองเ...
การบริหาร CSR ที่เป็นเลิศ ด้วย Triple Streamline เป็นอย่างไร
การบริหาร CSR ที่เป็นเลิศ ด้วย Triple Streamline เป็นอย...
ความรับผิดชอบต่อสังคมของกิจการ (Corporate Social Responsibility) สามารถปรับให้เป็นทิศทางเดียวกับการทำธุรกิจได้ เป็นการแสวงหากำไร (Maximize profit) ไปพ...
การปรับแนวการดำเนินงาน CSR ด้วย Triple Alignment เป็นอย่างไร?
การปรับแนวการดำเนินงาน CSR ด้วย Triple Alignment เป็นอย...
ภารกิจความรับผิดชอบต่อสังคมของกิจการ หรือ Corporate Social Responsibility (CSR) ดูจะเป็นเรื่องที่ไม่ใช่ทางเลือกขององค์กรว่าจะลงมือทำหรือไม่เท่านั้น วั...
Responsive CSR ต่างจาก Creative CSR อย่างไร?
Responsive CSR ต่างจาก Creative CSR อย่างไร?
การให้ความสำคัญกับเรื่องความรับผิดชอบต่อสังคมในลักษณะ “ทำก็ต่อเมื่อเกิดเรื่อง” คือ เมื่อเกิดปัญหาหรือข้อร้องเรียนขึ้นจากการดำเนินธุรกิจ แล้วจึงค่อยเข้...
4 บทบาท CSR ภาครัฐ
4 บทบาท CSR ภาครัฐ
เป็นที่เข้าใจกันโดยทั่วไปว่า การพิทักษ์ประโยชน์ของส่วนรวมถือเป็นหน้าที่และความรับผิดชอบของภาครัฐ แต่ในห้วงเวลาที่ผ่านมา การเคลื่อนไหวทางสังคม รวมถึงกิ...
รัฐ เกี่ยวอะไรกับ CSR
รัฐ เกี่ยวอะไรกับ CSR
ยังจำได้ว่า เมื่อตอนที่เข้าไปผลักดันงานส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคมในหน่วยงานของรัฐ มักจะมีคำถามเกิดขึ้นว่า “ภาครัฐไปยุ่งเกี่ยวอะไรกับเรื่องซีเอสอาร์...
เคลื่อนขบวน CSR ทางไหนดี
เคลื่อนขบวน CSR ทางไหนดี
การประเมินสถานการณ์ซีเอสอาร์ของไทยให้ใกล้เคียงกับความเป็นจริงมากที่สุดนั้น คงไม่สามารถหยิบเพียงส่วนของภาพที่ปรากฏ หรือเลือกเฉพาะส่วนที่เห็นหรือที่รู้ส...
ซีเอสอาร์ : คือ
ซีเอสอาร์ : คือ "การลงทุน" หรือ "การทำบุญ"
คำว่า “บุญ” ตามความหมายในพจนานุกรมราชบัณฑิตยสถาน หมายถึง ความดี คุณงามความดี หรือการกระทำดีตามหลักคำสอนในศาสนา ส่วนคำว่า “ลงทุน” หมายถึง ออกเงินเป็นทุ...
ซีเอสอาร์ : คือ
ซีเอสอาร์ : คือ "หน้าที่" หรือ "การอาสา"
คำว่า “หน้าที่” ตามความหมายในพจนานุกรมราชบัณฑิตยสถาน หมายถึง กิจที่ควรทำ หรือกิจที่จะต้องทำ ส่วนคำว่า “อาสา” หมายถึง รับทำโดยเต็มใจ