เกษตรอัจฉริยะเป็นการทำการเกษตรรูปแบบใหม่ โดยนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมต่างๆ ที่มีความแม่นยำสูงเข้ามาช่วยในการดูแลผลผลิต โดยหลักๆ จะให้ความสำคัญกับความปลอดภัยของผู้บริโภค สิ่งแวดล้อม และการใช้ทรัพยากรให้คุ้มค่าที่สุด รวมไปถึงการนำเทคโนโลยีเข้ามาประยุกต์ใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของการผลิตมากยิ่งขึ้น ทำให้ผลผลิตที่ได้นั้นมีคุณภาพมากยิ่งขึ้น เพาะพันธุ์ดี by NT ได้นำเทคโนโลยีเข้าไปยกระดับการเกษตรในพื้นที่ต่างๆ รวมไปการนำเครื่องมือ ‘DHT Sensor’ หรือ Digital Humitdity and Temperature Sensor ที่มี Sensor ในการวัดความชื้นและอุณหภูมิในอากาศพร้อมแผงโซล่าเซลล์และแบตเตอรี่  ซึ่งเป็นเครื่องมือ 2 in 1 เพื่อเกษตรกรจริงๆ ที่ช่วยอำนวยความสะดวกและควบคุมคุณภาพผลผลิตได้ 

และเมื่อเทคโนโลยีดังกล่าวผสานเข้ากับการเข้าถึงของอินเทอร์เน็ต จึงทำให้เกษตรกรทุกคนสามารถเริ่มต้นทำ Digital Farm กันได้ไม่ยาก เป็นการเสริมศักยภาพและความเข้มแข็งของเกษตรกรไทย ให้ได้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นอย่างยั่งยืนต่อไป ข้อมูลเพื่อเกษตรอัจฉริยะยังมีอีกมากมาย สามารถเข้าไปดูได้ที่ >>  https://bit.ly/2HXXTNr เลยครับ