ปฏิเสธไม่ได้เลยว่าเทคโนโลยีที่ทันสมัยในปัจจุบันนั้นนอกจากจะช่วยอำนวยความสะดวกให้กับเกษตรกรแล้ว ยังสามารถช่วยยกระดับคุณภาพการผลิตและเพิ่มมูลค่าให้สินค้าทางการเกษตร ได้อีกด้วยครับ วันนี้จะพาทุกคนไปดู 5 ข้อดีของเทคโนโลยีที่เกษตรไทยควรรู้มาฝากกัน

1.ระบบแปลงเกษตรอัจฉริยะ (IoT Smart Farm)  เพิ่มประสิทธิภาพการเพาะปลูก รวมถึงช่วยลดต้นทุนการผลิต ทุนแรงงาน และการใช้ทรัพยากร

2.ระบบฐานข้อมูล (Big Data) สามารถเข้าถึงข้อมูลของภาครัฐได้ เช่น เข้าถึงข้อมูลของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เพื่อนำข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์และวางแผนการเพาะปลูกผลผลิตให้ตรงตามความต้องการของตลาด หรือวางแผนในการรับมือสภาพภูมิอากาศจากสถิติต่างๆ ได้ล่วงหน้าจากข้อมูลของกรมอุตุนิยมวิทยา

3.ระบบซอฟต์แวร์บริหารจัดการวิสาหกิจ (Farm Management) ช่วยยกระดับวิสาหกิจชุมชน โดยการวางแผนบริหารจัดการ การตลาด ควบคุมหรือเพิ่มปริมาณผลผลิตตามความต้องการของตลาด

4.ระบบตรวจสอบย้อนกลับ (Traceability) สามารถตรวจสอบย้อนกลับที่มาของผลผลิตได้ ทำให้ลูกค้าและคู่ค้าเกิดความมั่นใจในคุณภาพของผลผลิต ส่งผลให้ช่วยเพิ่มยอดขายได้มากขึ้น

5.ระบบการตลาดดิจิทัล (Digital Marketing) ช่วยให้ลดข้อจำกัดในการค้าขาย ลดระบบพ่อค้าคนกลาง เพิ่มโอกาสการขายและขยายฐานลูกค้าสู่ตลาดออนไลน์ ครอบคลุมการขายสินค้าได้ทั่วโลก

เพื่อร่วมกันยกระดับเกษตรไทยทั้งในระดับประเทศและระดับบุคคล เพาะพันธุ์ by NT มุ่งมั่นนำความรู้และเทคโนโลยีเข้าสู่ชุมชนเพื่อเป็นแรงขับเคลื่อนในการพัฒนาเกษตรไทย สามารถดูโครงการอื่นๆ เพิ่มเติมได้ที่ >> http://catcsr.com/article