ปัจจุบันในโลกที่เทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทอย่างมากกับชีวิตของมนุษย์ จนทำให้วิถีชีวิตเปลี่ยนแปลงไปหลายอย่าง ในด้านการเกษตรซึ่งเป็นอุตสาหกรรมหลักของบ้านเรา ก็จำเป็นที่จะต้องปรับตัวเป็นเกษตรอัจฉริยะ หรือ Smart Farm ซึ่งมีเหตุผลอะไรที่เราต้องเปลี่ยน  และเปลี่ยนไปแล้วจะดีอย่างไร ตามไปดูกันเลยครับ

- ด้านการแข่งขัน: ตลาดโลกมีการแข่งขันด้านส่งออกผลผลิตทางการเกษตรสูง ทำให้เกษตรกรไทยจำเป็นที่จะต้องปลูกผลผลิตที่มีคุณภาพและผลิตได้อย่างรวดเร็ว โดยการวิเคราะห์ข้อมูลที่มีความแม่นยำมาใช้และช่วยในการทำงาน

- ด้านสิ่งแวดล้อม: เนื่องจากสภาพอากาศที่แปรปรวนตลอดเวลา ทำให้ไม่สามารถควบคุมมาตราฐานการปลูกและคุณภาพผลผลิตได้ จึงจำเป็นที่จะต้องนำเทคโนโลยีเข้ามาช่วยคาดการณ์และควบคุมในกระบวนการผลิต

- ด้านแรงงาน: การใช้แรงงานคน มีข้อจำกัดในการควบคุมงบประมาณและคุณภาพ จึงจำเป็นต้องใช้เทคโนโลยีมาช่วยสร้างความแม่นยำ ลดข้อผิดพลาดและทุ่นแรงงานคน

- ด้านการตลาด: เมื่อพฤติกรรมคนเปลี่ยน ช่องทางการสั่งซื้อเปลี่ยน ดังนั้นจึงจำเป็นที่จะต้องมีการทำการตลาดที่ตอบสนองและอำนวยความสะดวกให้กับลูกค้า เช่น การขายผลผลิตในช่องทางออนไลน์ต่างๆ 

การพัฒนาและยกระดับการเกษตรสู่การเป็น Smart Farm ในประเทศไทยอาจจะต้องใช้เวลาอีกระยะแต่ถือเป็นอีกสิ่งหนึ่งที่ เพาะพันธุ์ดีทำอยู่อย่างสม่ำเสมอในการมอบความรู้และนำเทคโนโลยีเข้าสู่ชุมชน เพื่อสร้างความมั่นคงทางรายได้ให้กับเกษตรกร และสร้างโอกาสให้กับการพัฒนาประเทศไปสู่รูปแบบเกษตรสมัยใหม่ในยุค 5G รวมไปถึงยังสร้างความมั่นคงในประเทศในฐานะของครัวโลกอีกด้วย