เปลี่ยนการปลูกผักแบบธรรมดาๆ ให้กลายเป็นการปลูกผักแบบไฮเทคด้วย IoT ที่ CATเพาะพันธุ์ดี มอบให้รศ.ดร.บดินทร์ รัศมีเทศ ประธานคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี และกิจการสังคมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) หรือ CAT พร้อมด้วยพนักงานร่วมส่งมอบระบบ IoT อุปกรณ์เซ็นเซอร์ควบคุมน้ำและความชื้นเพื่อพัฒนาเกษตรอัจฉริยะให้กับ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงราย จ.เชียงราย ซึ่งเป็นการสนับสนุนองค์ความรู้และเทคโนโลยีที่ทันสมัยด้าน Smart Farm ภายใต้โครงการ “CAT เพาะพันธุ์ดี” โดยมี นาย เดชา คำสมุทร ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนยีเชียงราย จ.เชียงราย เป็นผู้รับมอบ  เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2563 

 โครงการ ‘CAT เพาะพันธุ์ดีง มีเป้าหมายนำเทคโนโลยี IoT SMART Farm เข้าพัฒนาภาคการเกษตรท้องถิ่นระดับชุมชนและสถานศึกษา ศูนย์เรียนรู้ฯ  พร้อมการพัฒนาแปลงเกษตรสาธิตเพื่อให้นักเรียนครู บุคลากร และชุมชนได้สัมผัสเรียนรู้เข้าใจเทคโนโลยี IoT SMART Farm ด้วยการปฏิบัติและนำมาใช้ให้เกิดประโยชน์ได้จริง  วันนี้จะพาทุกคนไปดู โครงการน่ารู้เทคโนโลยีน่าแชร์ที่วิทยาลัยเกษตรและเทคโนยีเชียงราย จ.เชียงราย ได้รับจากเทคโนโลยีที่ CAT เพาะพันธุ์ดี นำเข้าไปพัฒนาครับ

เริ่มต้นกันที่ประโยชน์ข้อแรกเลยนั่นก็คือ การทำการเกษตรจะมีความสะดวกมากยิ่งขึ้น เนื่องจากมีการนำแอปพลิเคชันเข้ามาช่วยควบคุมการทำงานของระบบ IoT โดยสามารถใช้งานง่ายๆ ผ่านมือถือได้เลยครับ และเมื่อมีระบบในการดูแลแปลงผักต่างๆ แล้วจึงส่งผลทำให้การทำการเกษตรของกลุ่มเกษตรกร นั้นสะดวกรวดเร็ว ลดระยะเวลาและแรงงานในการดูแลอีกด้วย 

เมื่อมีระบบ IoT ในการดูแลแปลงผักต่างๆ CAT ยังนำความรู้ที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีเข้าไปถ่ายทอดความรู้ให้กับกลุ่มเกษตรกร เพื่อยกระดับศักยภาพผลผลิตทางการเกษตร รวมไปถึงส่งต่อความรู้สู่ชุมชนอื่นๆ ให้เกิดเป็นความยั่งยืนต่อไปอีกด้วย 

ประโยชน์จากการเข้าไปของเทคโนโลยียังไม่หมดเพียงเท่านี้ เพราะเทคโนโลยีที่นำเข้าไปนั้นมีความแม่นยำสูง จึงช่วยให้พืชผักผลผลิตที่ได้นั้นมีคุณภาพดี และมีปริมาณมากขึ้น ทั้งนี้ยังทำให้ผลผลิตที่ได้ ขายได้ราคาดีขึ้น กลุ่มเกษตรกรสามารถพึ่งพาตนเองต่อไปได้อีกด้วย

เรียกได้ว่าประโยชน์ที่ได้รับจาก โครงการน่ารู้เทคโนโลยีน่าแชร์นี้ ทำให้เห็นถึงประโยชน์ที่ CAT เพาะพันธุ์ดี ได้มุ่งมันตั้งใจ นำเทคโนโลยีเข้าไปพัฒนาได้เป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้น  ทำให้กลุ่มเกษตรกรเข้าถึงการทำเกษตรแบบอัจฉริยะชัดเจนมากขึ้น สร้างผลผลิตที่มีคุณภาพและปริมาณเพิ่มขึ้น ทั้งนี้วิสาหกิจชุมชนยังสามารถนำผลผลิตส่วนที่เหลือจำหน่ายเป็นรายได้ต่อยอดทางเศรษฐกิจบนหลักเศรษฐกิจพอเพียงได้อีกด้วย

โดย CAT หวังให้ผลระยะยาวจากการพัฒนา Smart Farm ของโครงการฯ ได้ช่วยส่งเสริมการพัฒนาเกษตร 4.0 เพื่อนำมาซึ่งผลผลิตที่มีคุณภาพ รวมทั้งด้านการพัฒนาคนดิจิทัลที่มีคุณภาพให้กับประเทศไทยซึ่งมีการเกษตรกรรมเป็นรากฐานสำคัญ โครงการดีๆ ยังไม่หมดเพียงเท่านี้สามารถดูโครงการอื่นๆ เพิ่มเติมได้เลยที่ >> https://bit.ly/2HXXTNr