สำหรับสิ่งดีๆ ส่งท้ายปี 2563  ‘CAT เพาะพันธุ์ดี’ ซึ่งอยู่ภายใต้บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) หรือ CAT ได้เดินทางไปมอบระบบไอโอทีเทคโนโลยีสมาร์ตฟาร์ม หรือ  CAT Digital Farm ระบบควบคุมทุกกระบวนการเพาะปลูกด้วย Mobile Application กันในหลายๆ พื้นที่ของไทย ซึ่งระบบดังกล่าวช่วยให้เกษตรกรได้ในหลายๆ ด้าน ดังนี้
1.สามารถบริหารจัดการฟาร์มได้แบบเรียลไทม์
2.ช่วยควบคุมคุณภาพของสินค้าเกษตร
3.สามารถจัดการกับปัญหาที่อาจกิดได้อย่างทันท่วงที
4.เพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตร
เท่านั้นยังไม่พอ ระบบดังกล่าวยังมีประโยชน์ต่อผู้บริโภคด้วยเช่นกันคือ ผู้บริโภคสามารถตรวจสอบย้อนกลับถึงแหล่งที่มาของสินค้าเกษตร ตั้งแต่แหล่งเพาะปลูก กระบวนการปลูก การเก็บเกี่ยว การบรรจุ ตลอดจนการขนส่ง ซึ่งช่วยสร้างความมั่นใจให้ผู้บริโภคได้

โดย CAT Digital Farm นั้นมีแนวคิดเชื่อมโยงเกษตรดิจิทัล 3 มิติ เข้าด้วยทั้งในด้านการผลิต การบริหารจัดการ และด้านการตลาด ซึ่งความครบถ้วนของโซลูชันทั้ง 3 ระบบนั้นประกอบไปด้วย

1. มิติด้านการผลิต: ระบบแปลงเกษตรอัจฉริยะ (IoT Smart Farm) เซ็นเซอร์ควบคุมน้ำและความชื้น สามารถช่วยลดต้นทุนการผลิตในแปลงเกษตรโดยช่วยประหยัดเวลาและแรงงาน
2.มิติด้านการบริหารจัดการ: ระบบซอฟต์แวร์บริหารจัดการวิสาหกิจ (Farm Management) ช่วยยกระดับการบริหารจัดการเครือข่ายของวิสาหกิจชุมชน ช่วยให้ผู้นำกลุ่มวิสาหกิจ สามารถบริหารจัดการข้อมูลของสมาชิก ควบคุมปริมาณและประเภทผลผลิตของสมาชิกให้ตรงความต้องการของตลาดได้ และที่สำคัญยังช่วยเพิ่มอำนาจต่อรองกับตลาด ซึ่งช่วยให้ผลผลิตได้ราคาดี เท่านั้นยังไม่พอยังสามารถชรวยบริหารคลังสินค้าได้รวดเร็วและแม่นยำอีกด้วย
3.มิติด้านการตลาด: ระบบการตลาดดิจิทัล (Digital Marketing) ซึ่งเป็นการเชื่อมโยงวิสาหกิจชุมชนเข้ากับตลาดออนไลน์ ซึ่งเป็นที่นิยมอย่างมากในยุคนี้ ได้แก่ Thailand Post Mart รวมถึง Fanpage Facebook ซึ่งเป็นการต่อยอด Digital Marketing ในการขยายความสามารถในการจำหน่ายสินค้าของวิสาหกิจชุมชน นอกเหนือจากตลาดหลัก คือ ห้างสรรพสินค้า ตลาดต่างๆ นั่นเอง