มุ่งหวังให้เด็กรุ่นใหม่ใช้เทคโนโลยีทำการเกษตรเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ ลดต้นทุนการผลิต และ เพิ่มรายได้ด้วยเกษตร 4.0 กับอนาคตที่เราสร้างได้ เพื่อเป็นจุดแรกเริ่มของความตั้งใจ ภายใต้แนวคิด ‘การใช้ทรัพยากรที่มีให้เกิดประโยชน์สูงสุด’ ควบคู่กัน ทั้ง In process และ After process เพื่อสร้างความยั่งยืนให้กับสังคม ชุมชน และองค์กร อย่างยั่งยืน