เกษตร 4.0 คืออะไร? 

เกษตร 4.0คือสิ่งที่เพิ่มเติมจากเทคโนโลยี ที่อาศัยเครื่องมือเครื่องจักรในการดูแลผลผลิต และการขนส่งที่มีอยู่อย่างความแม่นยำ และ การควบคุมคุณภาพสินค้าให้ตรงตามมาตรฐาน โดยเทคโนโลยีจะเข้ามาตั้งแต่ขั้นตอนการวางแผนปลูก การเตรียมเมล็ดพันธ์ การเตรียมดิน ด้วยความแม่นยำเหล่านี้นี่เองจะทำให้เกษตรกรผลิตผลผลิตมีคุณภาพและได้ปริมาณตรงตามที่ต้องการ ซึ่งการทำการเกษตรที่อาศัยเทคโนโลยีแบบนี้จึงเรียกกันว่า เกษตรแม่นยำสูงหรือ ฟาร์มอัจฉริยะ

การทำเกษตรแม่นยำสูง หรือ ฟาร์มอัจฉริยะนั้นอาศัยเทคโนโลยีมาวิเคราะห์หาข้อมูลจากการรวบรวมข้อมูลแล้วนำมาวิเคราะห์ เพื่อให้เกษตรกรได้สร้างความแม่นยำในการทำเกษตรมากขึ้นจากการตัดสินใจบนข้อมูลที่ถูกต้อง ทั้งนี้ยังคงให้ความสำคัญกับสิ่งแวดล้อม ความปลอดภัยของผลผลิตที่ไม่เป็นอันตรายต่อผู้บริโภคและจะต้องใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่ามากที่สุด

โดยเทคโนโลยีเหล่านี้ไม่เพียงแต่จะช่วยให้เหล่าเกษตรกรสามารถสร้างผลผลิตได้อย่างแม่นยำ แต่ยังช่วยลดต้นทุนกระบวนการผลิต เพิ่มผลผลิตต่อพื้นที่ ส่งผลให้เกษตรกรได้ผลผลิตที่มีคุณภาพและได้ราคาสูงกว่าฟาร์มทั่วไป

องค์ประกอบที่สำคัญในการทำฟาร์มอัจฉริยะสามารถทำได้อย่างมีศักยภาพจะต้องสามารถระบุตำแหน่งพื้นที่เพาะปลูก สามารถแปรข้อมูลที่ตรงกับระยะเวลาของการเพาะปลูกพืช และบริหารจัดการพื้นที่โดยไม่สิ้นเปลืองทรัพยากร และเข้ากับการเพาะปลูกพืชที่วางแผนไว้

ปัจจุบันเกษตรกรไทยนอกจากจะมีความรู้มากขึ้น เทคโนโลยีก็ยังใกล้ตัวจากการเข้าถึงของอินเทอร์เน็ต ส่งผลให้เหล่าเกษตรกรไทยก้าวเข้าสู่ฟาร์มอัจฉริยะได้ง่ายกว่าเดิม เมื่อนำมารวมกับการนำสมาร์ทโฟนเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในการควบคุมดูแลจึงทำให้เจ้าของฟาร์มสามารถดูแลและจัดการไร่ของตัวเองได้ตลอดเวลาไม่ว่าจะอยู่ที่ใดก็ตาม เรียกได้ว่าชีวิตเกษตรกร 4.0 มีความก้าวล้ำทัดเทียมนานาประเทศในไม่ช้าอย่างแน่นอน