เทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตออฟธิงค์ (Internet of Things : IoT)นั้น จะเป็นผู้ช่วยในการทำให้การเกษตรมีประสิทธิภาพมากขึ้นจากการเก็บข้อมูลทางอากาศด้วยโดรนและดาวเทียม เมื่อได้ข้อมูลที่มากพอก็จะนำมาวิเคราะห์ถึงพื้นที่การเกษตรและพยากรณ์ถึงสภาพอากาศ รวมถึงการวางแผนผลการผลิตให้มีความแม่นยำยิ่งขึ้น นอกจากนี้เกษตรกรสามารถใช้สมาร์ตโฟนของตัวเองในการดูแลฟาร์มได้อีกด้วย ทั้งการให้น้ำ ให้ปุ๋ย ก็สามารถสั่งการทั้งเวลาและปริมาณอย่างแม่นยำผ่านทางสมาร์ตโฟนได้โดยตรง อินเทอร์เน็ตออฟธิงค์ (IoT)จึงกลายเป็นการเปลี่ยนรูปแบบการทำการเกษตรอย่างมาก จากการเกษตรแบบเดิมที่เหล่าเกษตรกรไม่สามารถคาดการณ์สิ่งใดๆ ได้เลย ผลผลิตเป็นการดูแลแบบเฉพาะหน้า ปราศจากการวางแผน กลายเป็นผลผลิตสินค้าทางการเกษตรที่มีคุณภาพสูงจากการดูแลเป็นอย่างดีล่วงหน้า เพราะได้มีการพยากรณ์และวิเคราะห์ล่วงหน้าอย่างแม่นยำ อีกทั้งผลผลิตยังปลอดภัยต่อผู้บริโภคและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

 

หากใครที่ต้องการจะเริ่มต้นสู่การเป็นเกษตรกรยุค4.0 ไม่ใช่เรื่องยาก เพราะปัจจุบันเครือข่ายอินเตอร์เน็ตได้กระจายเข้าไปในหลากหลายพื้นที่ทั่วประเทศไทยเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ทั้งนี้ เหล่าเกษตรกรชีวิตติดดิจิทัลไม่เพียงแต่จะพัฒนาให้ผลผลิตมีมูลค่าที่มากขึ้นเท่านั้น แต่ยังเป็นการพัฒนาความเป็นอยู่ได้อย่างยั่งยืนอีกด้วย