นอกจาก IoT Digital Farm ที่กำลังขยายไปในกลุ่มเกษตรกรแล้ว ยังสื่อถึงการ “สร้างคน” พันธุ์ดี (Digital) ที่จะเติบโตเป็นคนดีมีคุณภาพ ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญในการผลักดันและพัฒนาสังคมให้ยั่งยืน พร้อมสนับสนุนเทคโนโลยีเกษตรอัจฉริยะและแอปพลิเคชันให้กับโรงเรียน เพื่อให้เด็กๆได้มีโอกาสเรียนรู้และเข้าถึงเทคโนโลยี พร้อมยกระดับคุณภาพชีวิตให้กับตนเอง ชุมชนและสังคมได้อย่างมีคุณค่าและมีความสุข ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง