ยุคนี้ความทันสมัยในภาคเกษตรกรรมไม่ได้มีแต่เครื่องจักรเพียงอย่างเดียว แต่ยังมีตัวช่วยผ่านหน้าจอสมาร์ทโฟน กำลังได้รับความนิยมและพัฒนากันอย่างกว้างขวาง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและเพิ่มความสะดวกสบายในการทำการเกษตรได้มากขึ้น นั่นก็คือ‘IoT’ หรือ ‘Smart Farmer’ นั่นเอง 

 

Smart Farm IoT ก็คือ การทำการเกษตรที่ใช้เทคโนโลยี ‘IoT’  หรือที่ย่อมาจาก Internet of Thing ซึ่งก็คือการเชื่อมต่อระหว่างอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ต่าง ๆ กับสมาร์ทโฟน และโครงข่ายอินเทอร์เน็ต  เพียงแค่เชื่อมต่ออุปกรณ์ทั้งสามอย่างนี้ การดูแลผลิตผลทางการเกษรก็จะง่ายดายเพียงแค่ปลายนิ้ว 

เพราะเพียงแค่โหลดแอพพลิเคชั่นการดูแลผลิตผลการเกษตรผ่านระบบSmart Farm IoT เราก็สามารถเพิ่มประสิทธิภาพได้มากขึ้น ใช้แรงงานคนน้อยลง ยังประหยัดเวลา ช่วยลดต้นทุน รวมถึงมีข้อมูลที่จะนำมาใช้ในการวิเคราะห์และวางแผนการเพาะปลูกอย่างถูกต้องเหมาะสม ซึ่งส่งผลดีต่อเกษตรกรมากขึ้น

การทำงานของระบบสมาร์ทฟาร์ม ‘IoT’ จะติดตั้งตามจุดต่าง ๆ ของพื้นที่การเกษตร แล้วนำข้อมูลมาใช้เช่น อุณหภูมิ,ความชื้นในดินและอากาศ, สภาพแสง, ลม, ปริมาณน้ำฝน ฯลฯ มาวางแผนเพาะปลูก, การให้น้ำ, ปุ๋ย และยา เป็นต้น เพราะฉะนั้นความผิดพลาดก็จะลดน้อยลง และถ้าเกิดมีความเปลี่ยนแปลงที่ผิดปกติ ก็จะสามารถรับรู้ได้เร็วขึ้นกว่าเดิมมาก ทำให้สามารถรับมือกับทุกปัญหาได้ทันการณ์ 

โดยปัจจุบันทางCAT ได้พัฒนาระบบ “IoT” เป็นระบบ Smart Farm ที่มีฟังก์ชั่นในการช่วยดูและประสิทธิภาพและผลผลิตของการเกษตรดังนี้

  • ระบบควบคุมการเปิด-ปิดน้ำอัตโนมัติ

โดยจะช่วยคำนวณปริมาณน้ำและเวลาในการรดที่เหมาะสม ช่วยทุ่นแรงและลดการสูญเสียแบบสิ้นเปลืองได้มากขึ้น

  • ระบบควบคุมการใส่ปุ๋ยตามเวลาที่ตั้งไว้

เป็นระบบช่วยตั้งเวลาและควบคุมการให้ปุ๋ย น้ำ โดยเราสามารถดูข้อมูลข้อพื้นที่การเกษตรและ ควบคุมปรับเปลี่ยนการให้ปุ๋ยให้เหมาะสมกับช่วงสภาวะแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงได้อีกด้วย

  • ระบบเซ็นเซอร์วัดอุณหภูมิความชื้นในดินและอากาศ

เป็นการนำเทคโนโลยีเพื่อการเกษตรมาใช้ในการตรวจสอบคุณภาพดิน ความชื้น แร่ธาตุ ทำให้ทราบว่าควรปลูกพืชชนิดใด และควรปรับปรุงดินอย่างไรให้เหมาะสมต่อการเจริญเติบโตของพืชชนิดนั้น

  • ระบบตรวจวัดค่าฝุ่นละออง

เป็นการนำเทคโนโลยีเพื่อการเกษตรมาใช้ในการพยากรณ์อากาศแบบเจาะจงพื้นที่ ตรวจสภาพพืชในพื้นที่เพื่อให้สามารถแก้ปัญหาได้อย่างตรงจุดและทันการณ์

 

เพียงแค่โหลดแอพพลิเคชั่นSmart Farmและที่มี IoT และเทคโนโลยีเพื่อการเกษตรเป็นผู้ช่วยสำคัญ เพียงแค่นี้  เราก็สามารถบริหารจัดการการเกษตร ได้ง่ายขึ้น เพียงแค่ปลายนิ้วอีกด้วย