1. คัดแยกกระดาษหน้าเดียว 

ปัจจุบันนี้ในหลายๆองค์กร ได้เริ่มมีจุดรวมการคัดแยกกระดาษ ออกเป็นประเภทต่างๆ เช่น

  • กระดาษที่ใช้แล้วหน้าเดียว
  • กระดาษใช้แล้วสองหน้า ชนิดกระดาษขาว เท่านั้น
  • กระดาษใช้แล้วสองหน้า ชนิดกระดาษสีอื่นๆ

เพื่อแยกหมวดกระดาษที่ใช้แล้วหน้าเดียว นำกลับมา reuse ใช้ใหม่ ส่วนกระดาษใช้แล้วสองหน้าก็สามารถคัดแยกเพื่อส่งจำหน่ายต่อไปได้อีก

การมีจุดรวมแบ่งแยกประเภทกระดาษทำให้หยิบใช้ได้ง่าย ช่วยลดการใช้กระดาษใหม่ได้ดี

 

2. หลีกเลี่ยงการพิมพ์เอกสารหากไม่จำเป็น และใช้การสื่อสารผ่าน Social Media แทน

ในปัจจุบันเราสามารถส่งเอกสารผ่านทางโซเชียลมีเดีย หรือใช้อีเมลเพื่อลดการใช้กระดาษ 

และหากไฟล์งานมีข้อความเพียงเล็กน้อย  ก็อาจสามารถลดตัวอักษรลงให้เพียงพอที่จะพิมพ์บนหน้าเดียวและหลีกเลี่ยงการพิมพ์หน้าเพิ่มเติม

ร่วมทั้งเปลี่ยนระยะขอบบนเอกสาร Word ระยะขอบเริ่มต้นของเอกสารที่พิมพ์คือ1.25 นิ้วทุกด้าน เพียงเปลี่ยนระยะขอบเป็น 0.75 นิ้วจะช่วยลดปริมาณกระดาษที่ใช้ลงเกือบ5 เปอร์เซ็นต์

 

3. Reuse ใช้กระดาษทั้ง2 หน้า

นอกจากการนำเอากระดาษใช้แล้วหน้าเดียวมาใช้อีกครั้ง ลองปรับหน้ากระดาษเป็นการพิมพ์ทั้ง 2 ด้านเมื่อต้องพิมพ์หรือทำสำเนา และคิดก่อนพิมพ์หรือถ่ายสำเนา พิมพ์และทำสำเนาให้น้อยที่สุด

 

4. นำเสนองานผ่านรูปแบบDigital แทนการนำเสนองานบนผลกระดาษ

การนำเสนองานมักจะมีการแก้ไขหลายครั้งกว่าจะเป็นรูปแบบสุดท้ายที่ต้องการ  ลองเปลี่ยนวิธีเป็นการจัดเก็บทางอิเล็กทรอนิกส์แทนที่จะเป็นกระดาษ แล้วแก้ไขร่วมกันจนกว่าจะเป็นไฟล์สุดท้ายที่ต้องการจากนั้นทำสำเนาอิเล็กทรอนิกส์หมุนเวียนสำหรับทุกคน  และพิมพ์เฉพาะเอกสารที่จำเป็นเท่านั้น

 

ด้วยวิธีง่ายๆแค่นี้เราก็ช่วยลดการใช้กระดาษ  ส่งผลลดการตัดต้นไม้ ทำให้โลกคงพื้นที่สีเขียว