CAT เติมเต็มโอกาสให้เยาวชนและเกษตรกรก้าวสู่ “เกษตรดิจิทัล 4.0” กับโครงการ “CAT เพาะพันธุ์ดี”ด้วยการมอบเทคโนโลยีเกษตรอัจฉริยะ “CAT Digital Farm” เพื่อพัฒนาการเกษตรท้องถิ่นในระดับชุมชนและโรงเรียน  โดยมุ่งเน้นความสามารถในการใช้เทคโนโลยีดูแลและควบคุมการผลิตให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น  พร้อมทั้งยกระดับผลผลิตทางการเกษตรให้ดีขึ้น  เพื่อร่วมสร้างชุมชนให้เติบโตอย่างยั่งยืน

 

เราได้นำเทคโนโลยีการเกษตรอัจฉริยะที่กำลังเป็นที่สนใจ ในการทำเกษตรกรรมที่เข้าใจและเข้าถึงง่าย ทำให้เกษตรกรท้องถิ่นพัฒนาตัวเองอย่างมีมาตรฐาน และสามารถพัฒนาการเกษตรครัวเรือนเป็นการทำเกษตรที่ยั่งยืนได้ซึ่งเทคโนโลยีการเกษตรที่เหมาะสมต้องสามารถช่วยเหลือเกษตรกรได้จริงและทำได้ง่าย ทาง CAT จึงพัฒนาระบบ Digital Farm มาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลของผลผลิตทางการเกษตร โดยประยุกต์ใช้เทคโนโลยีการเกษตรผ่านการใช้สัญญาณอินเทอร์เน็ตและการใช้สมาร์ตโฟน โดยเทคโนโลยีการเกษตรแนวใหม่นี้ จะเข้ามาช่วยควบคุมผลผลิตทางการเกษตรให้ได้ผลผลิตตลอดปี เราเชื่อว่า Digital Farmจะกลายเป็นพระเอกของการทำเกษตรยุค 4.0  ช่วยวิเคราะห์ข้อมูลต่างๆได้แบบเรียลไทม์  เมื่อเกิดปัญหาก็สามารถรับมือได้อย่างทันถ่วงที เช่น ทำให้รู้ว่าเวลานี้ พืชผลที่ปลูกไว้ต้องการน้ำ หรือการบำรุงรักษาหรือไม่ และสามารถเปลี่ยนแปลงคำสั่งได้ทันที

 

โดยระบบ Digital Farm ที่ CAT คิดค้นมีศักยภาพครอบคลุมระบบต่างๆ ดังนี้

1. ระบบการพัฒนาและควบคุมการเปิด-ปิดน้ำ เพื่อให้ได้รับน้ำอย่างสม่ำเสมอ

ไม่เพียงแต่ควบคุมเวลาการเปิดปิดน้ำเท่านั้น ยังสามารถจ่ายน้ำให้สอดคล้องกับอุณหภูมิ ความชื้นในดิน คำนวนสภาพอากาศได้ โดยสั่งการผ่านสมาร์ตโฟนหรือแท็บเล็ตแบบเรียลไทม์

2. ระบบเซ็นเซอร์วัดอุณหภูมิความชื้นในดินและอากาศและตรวจวัดค่าฝุ่นละอองด้วยระบบIoT

ระบบที่ทำให้ควบคุมผลผลิตการเกษตรให้มีคุณภาพได้เพราะเมื่ออุณหภูมิเปลี่ยนแปลงเกินกว่ากำหนด พืชจะเข้าสู่ภาวะเครียด เนื่องจากสูญเสียน้ำมาก ส่งผลต่อการเจริญเติบโต ออกดอกออกผล ระบบจะสั่งเปิดปั๊มน้ำเป็นระบบน้ำหยด หรือสปริงเกอร์ จนกว่าอุณหภูมิจะลดลงเข้าสู่ภาวะปกติ ขณะเดียวกันจะวัดความชื้นในดิน จากการตรวจความชื้นในอากาศ หากต่ำกว่าที่กำหนด ระบบจะสั่งรดน้ำโดยอัตโนมัติ

3. โซลาเซลล์ช่วยผลิตกระแสไฟฟ้าใช้ในการควบคุมอุปกรณ์ IoTและกล้องวงจรปิด 

เพื่อผลิตไฟฟ้าจากเซลล์ โดยการรับพลังงานจากแสงอาทิตย์ที่ติดตั้งบนหลังคา และนำไปใช้ในการผลิตไฟฟ้าใช้เองได้ พร้อมทั้งนำมาควบคุมอุปกรณ์ IoT และกล้องวงจรปิด  หากพลังงานไฟฟ้าเหลือมากพอก็สามารถนำมาใช้ภายในครัวเรือนได้อีกด้วย
 

ทั้งนี้ได้จัดทำแปลงเกษตรสาธิตเพื่อให้นักเรียน ครู บุคลากร และชุมชน ได้เรียนรู้เข้าใจเทคโนโลยี Digital Farm 

นอกจากนั้น CAT ได้จัดอบรมให้ความรู้เพื่อพัฒนาการเรียนการสอนเกษตรยุค 4.0 ในโรงเรียนและชุมชน จนถึงการต่อยอดเป็นศูนย์การเรียนรู้เกษตรสมัยใหม่ สามารถถ่ายทอดความรู้ และยกระดับศักยภาพผลผลิตทางการเกษตรไปสู่ชุมชนอื่นๆ ให้เกิดเป็นความยั่งยืนต่อไป

 

 

โดยตลอดปี 2562 เราได้ส่งมอบเทคโนโลยีเกษตรอัจฉริยะ ไปสู่โครงข่ายโรงเรียนแล้วทั้งสิ้นจำนวน 5 โรงเรียน ได้แก่

1. โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม จ.สระบุรี

รูปภาพประกอบด้วย บุคคล

คำอธิบายที่สร้างขึ้นโดยอัตโนมัติ 

วันที่ 24 กันยายน 2562โครงการ “CAT เพาะพันธุ์ดี” ส่งมอบพื้นที่เกษตรอัจฉริยะให้กับโรงเรียนสระบุรีวิทยาคม จ.สระบุรี โดยมีนายเกียรติศักดิ์ ตรงศิริ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี ให้เกียรติเป็นประธาน โดยทาง CAT ได้ติดตั้งเครื่องวัดฝุ่น pm2.5 ระบบวัดความชื้นในดินและอากาศ และจัดอบรมให้กับนักเรียนเพื่อให้รู้ถึงประโยชน์ของเทคโนโลยีที่ใช้พัฒนาศักยภาพของผลผลิตการเกษตร  และจุดประกายเด็กไทยให้รักการเกษตรและส่งเสริมการเรียนการสอนด้วยเทคโนโลยี บนหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

 

 

รูปภาพประกอบด้วย ท้องฟ้า, บุคคล, กลางแจ้ง

คำอธิบายที่สร้างขึ้นโดยอัตโนมัติรูปภาพประกอบด้วย หญ้า, ต้นไม้

คำอธิบายที่สร้างขึ้นโดยอัตโนมัติรูปภาพประกอบด้วย บุคคล, ทำท่าทาง, ยืน, กลางแจ้ง

คำอธิบายที่สร้างขึ้นโดยอัตโนมัติรูปภาพประกอบด้วย ต้นไม้, หญ้า, กลางแจ้ง, ท้องฟ้า

คำอธิบายที่สร้างขึ้นโดยอัตโนมัติรูปภาพประกอบด้วย ต้นไม้, ท้องฟ้า, บุคคล, กลางแจ้ง

คำอธิบายที่สร้างขึ้นโดยอัตโนมัติรูปภาพประกอบด้วย กลางแจ้ง, หญ้า, ท้องฟ้า, พื้น

คำอธิบายที่สร้างขึ้นโดยอัตโนมัติ

 

 

2. โรงเรียนบ้านปรือวายใหญ่ จ.ปราจีนบุรี

รูปภาพประกอบด้วย บุคคล, รูปถ่าย, หญ้า, ทำท่าทาง

คำอธิบายที่สร้างขึ้นโดยอัตโนมัติ 

วันที่ 3 ตุลาคม 2562โครงการ “CAT เพาะพันธุ์ดี” ส่งมอบอุปกรณ์สำหรับการทำเกษตรอัจฉริยะ ให้แก่ โรงเรียนบ้านปรือวายใหญ่ จ.ปราจีนบุรี สำหรับการทำเกษตรสมัยใหม่ให้แก่โรงเรียนฯ ซึ่งเป็นการสนับสนุนองค์ความรู้และเทคโนโลยีที่ทันสมัยด้าน Digital Farm ภายใต้โครงการ “CAT เพาะพันธุ์ดี”

ซึ่งในปัจจุบันโรงเรียนฯได้เริ่มโครงการเพาะเห็ด แต่ประสบปัญหาการดูแล ที่เป็นไปด้วยความยุ่งยาก  และภายหลังที่ได้รับมอบระบบDigital Farmก็ได้ใช้ระบบอัจฉริยะควบคุมหมอกน้ำ เพื่อให้เห็ดได้น้ำในปริมาณที่เหมาะสม พร้อมทั้งตั้งเวลารดน้ำ ทำให้การเพาะเห็ดมีผลผลิตมากขึ้น  และสะดวกสบายมากขึ้น

นอกจากนี้ยังได้ต่อยอดโดยสร้างโรงปลูกผักต่างๆ เช่น ผักคะน้า ผักบุ้ง มะเขือ มะนาว โดยใช้ระบบDigital Farm ในการควบคุมและดูแล ทำให้เด็กๆ สามารถสร้างผลิตผลได้มากขึ้น เพียงพอต่อการรับประทานเป็นอาหารกลางวันและยังสามารถนำไปจำหน่ายได้อีกด้วย

 

รูปภาพประกอบด้วย อาคาร, ต้นไม้, กลางแจ้ง, โดม

คำอธิบายที่สร้างขึ้นโดยอัตโนมัติรูปภาพประกอบด้วย บุคคล, ในอาคาร, กีฬา, กลุ่ม

คำอธิบายที่สร้างขึ้นโดยอัตโนมัติรูปภาพประกอบด้วย หญ้า, เรือนกระจก, กลางแจ้ง, พื้น

คำอธิบายที่สร้างขึ้นโดยอัตโนมัติA group of people around each other

Description automatically generatedรูปภาพประกอบด้วย กลางแจ้ง, ต้นไม้, ท้องฟ้า

คำอธิบายที่สร้างขึ้นโดยอัตโนมัติรูปภาพประกอบด้วย ต้นไม้, กลางแจ้ง, จักรยาน, ขนส่ง

คำอธิบายที่สร้างขึ้นโดยอัตโนมัติ

 

3. โรงเรียนวัดหุบรัก(ไพรประชาอุปถัมภ์) จ.นครปฐม

รูปภาพประกอบด้วย ในอาคาร, บุคคล, พื้น

คำอธิบายที่สร้างขึ้นโดยอัตโนมัติ 

วันที่ 8 พฤศจิกายน 2562 โครงการ “CAT เพาะพันธุ์ดี” ส่งมอบอุปกรณ์สำหรับการทำเกษตรอัจฉริยะ ให้แก่ โรงเรียนวัดหุบรัก(ไพรประชาอุปถัมภ์) จ.นครปฐม ซึ่งเป็นการสนับสนุนองค์ความรู้และเทคโนโลยีที่ทันสมัยด้าน Digital Farm ภายใต้โครงการ “CAT เพาะพันธุ์ดี” และโดยได้ติดตั้งระบบอัจฉริยะที่สามารถควบคุมการให้น้ำผ่านสปริงเกอร์ รวมไปถึงการใส่ปุ๋ยผ่านแอปพลิเคชันของโครงการฯ

และโรงเรียนได้ต่อยอดโครงการของ“CAT เพาะพันธุ์ดี” ออกไป เป็นโครงการ"เด็กกินผัก" เพื่อส่งเสริมให้เด็กๆได้รับสารอาหารที่เพียงพอด้วยการทานผักที่สดใหม่  ซึ่งทางโรงเรียนฯจะนำผักที่ได้จากโครงการของ CAT มาทำเป็นอาหารกลางวันให้เด็กนักเรียนในโรงเรียนทานอีกด้วย

 

รูปภาพประกอบด้วย ท้องฟ้า, กลางแจ้ง, บุคคล, ผู้ชาย

คำอธิบายที่สร้างขึ้นโดยอัตโนมัติรูปภาพประกอบด้วย หญ้า, กลางแจ้ง, อาคาร, พื้น

คำอธิบายที่สร้างขึ้นโดยอัตโนมัติรูปภาพประกอบด้วย โทรศัพท์มือถือ, โทรศัพท์, บุคคล, อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์

คำอธิบายที่สร้างขึ้นโดยอัตโนมัติA group of people around each other

Description automatically generatedรูปภาพประกอบด้วย บุคคล, ต้นไม้, กลางแจ้ง, พื้น

คำอธิบายที่สร้างขึ้นโดยอัตโนมัติรูปภาพประกอบด้วย หญ้า, ท้องฟ้า, พื้น, กลางแจ้ง

คำอธิบายที่สร้างขึ้นโดยอัตโนมัติ

 

4. โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม จ.เชียงใหม่

A group of people standing in front of a crowd

Description automatically generated 

วันที่ 16 พฤศจิกายน 2562 โครงการ “CAT เพาะพันธุ์ดี” ส่งมอบอุปกรณ์สำหรับการทำเกษตรอัจฉริยะ ให้แก่ โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม จ.เชียงใหม่ ร่วมส่งมอบระบบ IoT สำหรับการทำเกษตรสมัยใหม่เพื่อการดูแลการเกษตรให้มีมาตรฐานมากขึ้น ด้วยระบบIoTอัจฉริยะของ CAT ที่สามารถควบคุมการเปิด-ปิดน้ำ, รวมถึงมีเซนเซอร์วัดอุณหภูมิความชื้นในดินและอากาศ, ตรวจตราแปลงเกษตรจากกล้อง CCTV ผ่านทางแอปพลิเคชัน  ทำให้สามารถเพิ่มประสิทธิภาพในการปลูกมะเขือเทศเชอร์รี่ได้เป็นอย่างดี

นอกจากนี้ทาง CATยังได้ติดตั้งแผงโซลาเซลล์สำหรับผลิตพลังงานไฟฟ้า เพื่อใช้ในพื้นที่แปลงเพาะปลูก และมีระบบตรวจจับอุณหภูมิ หากสูงมากเกินไป สปริงเกอร์จะทำงานอัตโนมัติ เพื่อฉีดพรมน้ำให้กับมะเขือเทศเชอร์รี่ เนื่องจากมะเขือเทศเชอร์รี่เป็นพืชที่ไม่สามารถเติบโตได้ดีในสภาพอากาศที่ร้อนเกินไป

รวมทั้งระบบเกษตรอัจฉริยะก็จะวัดความชื้นของดินและอากาศให้เหมาะสมกับพืชแต่ละชนิด เพื่อช่วยเพิ่มผลผลิตได้มากขึ้น เพราะความชื้นของดินและอากาศส่งผลอย่างมากในการเติบโตของพืช

 

 

A group of people posing for a picture

Description automatically generatedรูปภาพประกอบด้วย ต้นไม้, กลางแจ้ง, พื้น, หญ้า

คำอธิบายที่สร้างขึ้นโดยอัตโนมัติรูปภาพประกอบด้วย บุคคล, โทรศัพท์มือถือ, หญ้า, กลางแจ้ง

คำอธิบายที่สร้างขึ้นโดยอัตโนมัติรูปภาพประกอบด้วย บุคคล, กลางแจ้ง

คำอธิบายที่สร้างขึ้นโดยอัตโนมัติรูปภาพประกอบด้วย บุคคล, ในอาคาร, อาหาร, ผัก

คำอธิบายที่สร้างขึ้นโดยอัตโนมัติ 

 

5. โรงเรียนบ้านกำแพงเพชร จ.สงขลา

รูปภาพประกอบด้วย บุคคล, โต๊ะ, ในอาคาร, กีฬา

คำอธิบายที่สร้างขึ้นโดยอัตโนมัติ 

วันที่ 19 พฤศจิกายน 2562 CAT ส่งมอบอุปกรณ์สำหรับการทำเกษตรอัจฉริยะ ให้แก่ โรงเรียนบ้านกำแพงเพชร จ.สงขลา โดยมี อุปกรณ์เซ็นเซอร์ควบคุมน้ำและความชื้นเพื่อพัฒนาเกษตรอัจฉริยะ ซึ่งเป็นการสนับสนุนองค์ความรู้และเทคโนโลยีที่ทันสมัยด้าน Digital Farm ภายใต้โครงการ "CAT เพาะพันธุ์ดี"

ซึ่งในปัจจุบันทางโรงเรียนได้เริ่มต้นโครงการเกษตรพอเพียง ดังนั้น CATจึงร่วมต่อยอดโครงการด้วยระบบ  Digital Farm ให้เด็กๆ สามารถควบคุมผลผลิตให้มีคุณภาพได้ด้วยตนเอง ผ่านแอปพลิเคชัน 

 และเมื่อได้ผลผลิตทางโรงเรียนยังให้นักเรียนเอาผลผลิตกลับบ้านไปทานได้ เพื่อลดค่าใช้จ่ายกับผู้ปกครองอีกด้วย

รูปภาพประกอบด้วย ต้นไม้, กลางแจ้ง, บุคคล, ทำท่าทาง

คำอธิบายที่สร้างขึ้นโดยอัตโนมัติรูปภาพประกอบด้วย ต้นไม้, กลางแจ้ง, หญ้า, อาคาร

คำอธิบายที่สร้างขึ้นโดยอัตโนมัติรูปภาพประกอบด้วย ต้นไม้, ท้องฟ้า, กลางแจ้ง, บุคคล

คำอธิบายที่สร้างขึ้นโดยอัตโนมัติรูปภาพประกอบด้วย บุคคล, หญ้า, กลางแจ้ง, กลุ่ม

คำอธิบายที่สร้างขึ้นโดยอัตโนมัติรูปภาพประกอบด้วย อาหาร, ผัก, ต้นไม้, แครอท

คำอธิบายที่สร้างขึ้นโดยอัตโนมัติรูปภาพประกอบด้วย บุคคล, รั้ว, พื้น, กลางแจ้ง

คำอธิบายที่สร้างขึ้นโดยอัตโนมัติ

 

โดยนอกจากการส่งมอบระบบ Digital Farm ให้กับชุมชนแล้ว  CATยังจัดอบรมให้ความรู้แก่บุคลากรของโรงเรียนบ้านกำแพงเพชร เพื่อพัฒนาการเรียนการสอนเกษตรยุค 4.0 ในโรงเรียน จนถึงการต่อยอดเป็นศูนย์การเรียนรู้เกษตรสมัยใหม่ ให้เด็กนักเรียนสามารถปฏิบัติได้จริง และสามารถนำไปใช้ในการต่อยอดพัฒนาเป็นอาชีพให้แก่ครอบครัว และชุมชมได้ เพื่อยกระดับผลผลิตทางการเกษตร

โดยโครงการ “CAT เพาะพันธุ์ดี”จะยังคงมุ่งมั่นสนับสนุนเกษตรยุค 4.0ด้วยโครงการสนับสนุนอาหารกลางวันของเด็กๆ และนำผลผลิตที่เหลือจากการทานไปจำหน่ายเป็นรายได้ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อสร้างรอยยิ้ม สร้างอาชีพและรายได้กลับไปสู่ครอบครัว ช่วยพัฒนาสังคมที่ยั่งยืนอย่างที่CAT มุ่งมั่นและตั้งใจทำโดยตลอด