ในขณะที่ประชากรในโลกเพิ่มขึ้น ผลผลิตทางการเกษตรและอาหารก็จำเป็นต้องเพิ่มขึ้นตามไปด้วย เมื่อการเก็บข้อมูลเชิงลึก มีเครื่องมือตรวจวัดต้นทุน แม่นยำ และมีเทคโนโลยี Internet of Things. (IoT) เข้ามาร่วมก็จะเป็นตัวช่วยเพิ่มประสิทธิภาพผลผลิตได้เป็นอย่างดี และนี่คือประโยชน์ที่จะได้รับจากการทำการเกษตรยุคใหม่

  1. ได้ผลผลิตเพิ่มขึ้น –จากการปลูกและดูแลที่ถูกต้องเหมาะสม อย่างเช่น การให้น้ำ, ปริมาณสารเคมีที่ใช้ และอัตราการเก็บเกี่ยวที่ตรงกับอัตราการผลิต
  2. การอนุรักษ์น้ำ – เครื่องตรวจวัดสภาพความชื้นดิน และสภาพอากาศ จะช่วยในเรื่องการใช้น้ำ เฉพาะตอนที่จำเป็นเท่านั้น
  3. มีระบบการรายงานผลแบบทันที ตลอดเวลาและมีข้อมูลการผลิตแบบเชิงลึก – เกษตรกรสามารถเห็นระดับการผลิต ความชื้นในดิน ความเข้มของแสงอาทิตย์และอื่นๆ ได้ในเวลาจริง และจากระยะทางไกลๆ เพื่อนำมาประกอบในกระบวนการตัดสินใจได้แบบทันที
  4. ลดต้นทุนในการดำเนินงาน –กระบวนการอัตโนมัติต่างๆ ทั้ง การปลูก, การดูแลรักษา และการเก็บเกี่ยว สามารถลดต้นทุนในการใช้ทรัพยากรในภาพรวมลงได้
  5. เพิ่มคุณภาพการผลิต – ผลวิเคราะห์คุณภาพการผลิตและความสัมพันธ์ในการเก็บรักษา สามารถสอนให้เกษตรกรปรับกระบวนการเพื่อเพิ่มคุณภาพของผลิตภัณฑ์ได้
  6. มีการประเมินผลที่ถูกต้องแม่นยำ – มีการติดตามผลอัตราการผลิตได้อย่างแม่นยำ แถมยังได้รายละเอียดเกี่ยวกับการทำนายผลผลิตในอนาคตด้วย
  7. ช่วยพัฒนาการทำฟาร์มปศุสัตว์ –ทั้งเซนเซอร์และเครื่องมือต่างๆสามารถนำมาใช้ในการตรวจสอบการผลิต และป้องกันโรคต่างๆ ที่เกิดกับสัตว์ในอดีต รวมถึงเทคโนโลยีจีโอเฟนซิ่ง ก็จะช่วยพัฒนาในเรื่องการติดตามสิ่งมีชีวิตและการบริหารจัดการ
  8. ลดผลกระทบที่มีต่อสภาพแวดล้อม – ถือว่าได้ผลดีเต็มทั้งอัตราการใช้น้ำที่ลดลง และได้ผลผลิตต่อแปลงเพิ่มขึ้น ซึ่งนี่ถือว่าส่งผลที่ดีมากต่อสภาพแวดล้อม
  9. การตรวจสอบแบบระยะไกล – เกษตรกร สามารถดูแลพื้นที่ทางการเกษตรได้ทั่วโลก เพียงแค่ใช้อินเทอร์เน็ตในการเชื่อมต่อ โดยสามารถดูได้ตามเวลาจริงจากทุกหนทุกแห่ง
  10. การตรวจสอบอุปกรณ์ – เครื่องใช้อุปกรณ์ทั้งหลายสามารถตรวจสอบได้จากปริมาณผลผลิต ประสิทธิภาพในการทำงานของคนงาน และก็การทำนายที่ผิดพลาด

และนี่คือ 10 วิธีการทำเกษตรยุคใหม่ ก้าวหน้าพารวยในแบบนักธุรกิจยุคดิจิตอล ที่ใช้เทคโนโลยี Internet of Things. (IoT) เข้ามาช่วยในการทำเกษตร สู่การเป็นเกษตรอัจฉริยะ

แปลข้อมูลจาก: https://www.c2m.net