CAT นำโครงการ “CAT เพาะพันธุ์ดี” สนับสนุนระบบไอโอทีสมาร์ตฟาร์มจุดประกายเกษตรอัจฉริยะวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงราย จ.เชียงราย เพื่อการเรียนรู้เกษตร 4.0

รศ.ดร.บดินทร์ รัศมีเทศ ประธานคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี และกิจการสังคมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) หรือ CAT มอบระบบไอโอทีเทคโนโลยีสมาร์ตฟาร์ม อุปกรณ์เซ็นเซอร์ควบคุมน้ำและความชื้นเพื่อพัฒนาเกษตรอัจฉริยะให้กับ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงราย จ.เชียงราย ซึ่งเป็นการสนับสนุนองค์ความรู้และเทคโนโลยีที่ทันสมัยด้านสมาร์ตฟาร์มภายใต้โครงการ “CAT เพาะพันธุ์ดี” โดยมีนาย เดชา คำสมุทร ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนยีเชียงราย จ.เชียงราย เป็นผู้รับมอบ เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2563 โดยมีเป้าหมายนำเทคโนโลยีไอโอทีสมาร์ตฟาร์มเข้าพัฒนาภาคการเกษตรท้องถิ่นระดับชุมชนและสถานศึกษา ศูนย์เรียนรู้ฯ พร้อมการพัฒนาแปลงเกษตรสาธิตเพื่อให้นักเรียนครู บุคลากร และชุมชนได้สัมผัสเรียนรู้เข้าใจเทคโนโลยีไอโอทีสมาร์ตฟาร์มด้วยการปฏิบัติและนำมาใช้ให้เกิดประโยชน์ได้จริง