CAT เพาะพันธุ์ดี

กิจกรรมเพื่อสังคม

CAT ร่วมกับ Bangkok airways สนับสนุนการให้บริการ C Internet แก่โรงเรียนเทวะคลองตรง จ.สมุทรปราการ
CAT ร่วมกับ Bangkok airways สนับสนุนการให้บริการ C Inte...
นายสมยศ ธนพิรุณธร ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานการตลาดและการขาย กลุ่มบริการลูกค้าภาครัฐ บริษัท กสท โทรคมนาคม จากัด (มหาชน) หรือ CAT เข้าร่วมพิธีส...