CAT เพาะพันธุ์ดี” คือ โครงการที่ต้องการจุดประกายให้เยาวชนไทยหันมาสนใจในอาชีพเกษตรกรรมมากขึ้น โดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเข้ามาร่วมพัฒนาส่งเสริมให้เป็นเกษตรอัจฉริยะ โดยเริ่ม   จากโรงเรียนและส่งต่อสู่ชุมชนเพื่อมุ่งพัฒนาไปเป็นเกษตรแบบยั่งยืนต่อไปในอนาคต

โรงเรียนมัธยมหลวงพ่อคูณ ปริสุทฺโธ จ.นครราชสีมา เป็นอีกโรงเรียนที่ CAT ได้เข้ามาร่วมพัฒนาพื้นที่ให้เป็นเกษตรอัจฉริยะ จากการนำInternet of Things (IoT) เข้าไปปรับใช้กับการทำเกษตรภายในโรงเรียนให้ง่ายขึ้นและเห็นภาพของการทำงานโดยควบคุมผ่านแอปพลิเคชันอย่างระบบรดน้ำอัตโนมัติ ระบบการใส่ปุ๋ย รวมถึงระบบการควบคุมอุณหภูมิ ความชื้นในดินและอากาศอีกทั้งยังจัดเก็บข้อมูลเพื่อวิเคราะห์การเพาะปลูกครั้งต่อไป ทำให้แปลงผักที่เป็นแหล่งผลิตวัตถุดิบสำคัญสำหรับมื้อกลางวันของเหล่านักเรียนนั้นสามารถควบคุมได้ทั้งคุณภาพและปริมาณ

สิบปากว่าไม่เท่าตาเห็น สิบตาเห็นไม่เท่าลงมือทําจากแปลงเกษตรธรรมดาของโรงเรียนที่ใช้สำหรับเรียนรู้วิชาเกษตรแบบทั่วไป ณ วันนี้เด็ก ๆ อาจารย์และบุคลากรในโรงเรียนได้ถูกปลูกฝังให้รักในอาชีพเกษตรกรรมและเห็นภาพการทำเกษตรสมัยใหม่ เพื่อให้ก้าวทันยุค 4.0ได้ชัดเจนขึ้น จากการที่CAT ได้นำระบบ Digital Farmมาติดตั้งพร้อมอบรมให้ความรู้กับทางโรงเรียน จึงทำให้โรงเรียนแห่งนี้เป็นแหล่งศูนย์กลางการเรียนรู้ให้กับชุมชนและกลุ่มเกษตรกรต่อไป

ตลอดปี 2562  CAT ได้มีโอกาสเข้าไปเพาะพันธุ์ดีให้กับเกษตรตัวน้อยและมอบความรู้ด้านเทคโนโลยีดิจิทัลแก่โรงเรียนต้นแบบในทุกภาครวม7แห่ง ซึ่งภายในอนาคตจะมีการขยายโครงการไปยังกลุ่มวิสาหกิจชุมชน ถือเป็นเรื่องราวดี ๆ สำหรับเกษตรกรชาวไทยที่จะได้เรียนรู้และเข้าใจถึงเทคโนโลยีที่เข้ามาช่วยให้การทำอาชีพของพวกเขาง่ายขึ้น ดีขึ้นและยั่งยืนมากขึ้น

แล้วมาติดตามไปพร้อม ๆ กันว่าในอนาคต CAT เพาะพันธุ์ดี” จะเดินหน้าส่งต่อเรื่องราวดี ๆ อะไรให้กับโรงเรียนและชุมชนต่ออีกบ้าง…แล้วพบกัน!