“เริ่มเพาะพันธุ์ดีในวันนี้ เพื่ออนาคตที่ดีในวันหน้า”

กลับมาพบกับกิจกรรมดี ๆ อีกครั้ง จาก “CAT เพาะพันธุ์ดี”ที่ได้เดินหน้าส่งมอบระบบ IoT Digital Farmสนับสนุนการใช้ “เทคโนโลยีเกษตรอัจฉริยะ” ให้ตอบโจทย์ทุกความต้องการของการทำเกษตรยุคใหม่ ณ โรงเรียนสระพังวิทยาคม จังหวัดชัยภูมิ

อย่างที่รู้กันว่าปัจจุบันภาคการเกษตรและเกษตรกรไทย กำลังเผชิญปัญหามากมายทั้งในการทำการเกษตร ทั้งจากปัจจัยภายในและภายนอกที่ส่งต่อผลผลิต ด้วยเหตุผลที่ว่าเกษตรกรส่วนใหญ่ยังเข้าไม่ถึงเทคโนโลยีสมัยใหม่นั่นเอง และด้วยปัญหานี้ CATจึงเล็งเห็นถึงความสำคัญของการนำเทคโนโลยีสมัยใหม่เข้ามาประยุกต์ใช้กับ“การทำการเกษตร”เพื่อพัฒนาให้เกษตรกรในชุมชนได้เดินหน้าเข้าสู่ยุคดิจิทัลและการปรับตัวเข้าสู่เกษตร 4.0 

การนำเทคโนโลยีIoT Digital Farm เข้าไปสู่ภาคการเกษตรของโรงเรียนคือเป้าหมายสำคัญของโครงการ“CAT เพาะพันธุ์ดี” โดย CAT ต้องการยกระดับประสิทธิภาพด้านการเกษตร ผ่านการใช้งานระบบ IoT (Internet of Things) เพื่อเพิ่มคุณภาพของผลผลิต ลดต้นทุนการทำการเกษตรและต่อยอดกระจายความรู้ไปสู่ระดับชุมชน ให้กลายเป็นศูนย์การเรียนรู้เกษตรสมัยใหม่ได้นั่นเอง

และในครั้งนี้ CAT ได้จัดกิจกรรมถ่ายทอดความรู้แก่บุคลากรและนักเรียนในโรงเรียนสระพังวิทยาคมพร้อมทั้งช่วยพัฒนาแปลงเกษตรดิจิทัลด้วยระบบ IoT Digital Farm แนะนำและสาธิตการใช้เซ็นเซอร์ควบคุมน้ำและความชื้น พัฒนาเทคโนโลยีเกษตรอัจฉริยะ ตัวช่วยเพิ่มความสะดวกในการดูแลแปลงเกษตรสาธิต อีกทั้งยังช่วยลดระยะเวลาและแรงงานในการดูแล แต่ยังคงสร้างผลผลิตที่มีคุณภาพและปริมาณที่เพิ่มขึ้น เรียกว่าเป็นการยกระดับศักยภาพผลผลิตทางการเกษตรจากโรงเรียนไปสู่ชุมชน ให้เกิดเป็นเกษตร 4.0 ที่ยั่งยืนต่อไป

สำหรับโครงการ “CAT เพาะพันธุ์ดี” มุ่งเน้นส่งเสริมให้เกษตรกรตัวน้อย ๆ นำเทคโนโลยี IoT เข้าไปปรับใช้ในชีวิตประจำวัน โดยเริ่มจากแปลงผักเล็ก ๆ ในโรงเรียน แล้วค่อยขยายต่อไปในอนาคต เพื่อสร้างคุณค่าให้กับ “อาชีพเกษตรกรรม” อย่างต่อเนื่องในทุกภูมิภาคทั่วประเทศ โดยหวังเป็นอย่างยิ่งว่าผลตอบแทนในระยะยาวของโครงการนี้จะช่วยส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร4.0 ให้มีคุณภาพ สามารถก้าวไปได้ไกลเทียบเท่าประเทศอื่น ๆ ให้สมกับนิยามที่กล่าวไว้ว่า“ประเทศไทยคือประเทศแห่งเกษตรกรรม”