นางสาวโชติกา ไพจ์ศรี ผู้จัดการฝ่ายประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร พร้อมด้วยนางสาวสุรพีร์ สมรูป ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักงานบริการลูกค้า กสท เขตใต้ บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) หรือ CAT ร่วมส่งมอบเทคโนโลยีระบบ IoT Smart Farm อุปกรณ์เซ็นเซอร์ควบคุมน้ำและความชื้นเพื่อพัฒนาเกษตรอัจฉริยะให้กับโรงเรียนบ้านกำแพงเพชร จ.สงขลา ซึ่งเป็นการสนับสนุนองค์ความรู้และเทคโนโลยีที่ทันสมัยด้าน Smart Farm ภายใต้โครงการ "CAT เพาะพันธุ์ดี" โดยมี ส.ต.ต.สุรศักดิ์ ธนะกฤต ปลัดอำเภอรัตภูมิ และนายจรัสพร ลางคุลเกษตริน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกำแพงเพชร เป็นผู้รับมอบ เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2562 

โครงการ "CAT เพาะพันธุ์ดี" มีเป้าหมายในการนำเทคโนโลยี IoT เข้าไปพัฒนาภาคการเกษตรท้องถิ่นระดับชุมชนและโรงเรียน พร้อมการพัฒนาแปลงเกษตรเพื่อให้นักเรียน ครู บุคลากร และชุมชนได้สัมผัสและเรียนรู้เข้าใจเทคโนโลยีIoTด้วยการปฏิบัติและนำมาใช้ให้เกิดประโยชน์ได้จริง พร้อมผลักดันให้เด็กนักเรียนทุกคนใช้เทคโนโลยีทำการเกษตร 4.0
เพื่อการสร้างผลผลิตที่มีคุณภาพ และเพิ่มปริมาณมากขึ้น สามารถสร้างรายได้ให้แก่ครอบครัวและชุมชนอย่างถาวร

การควบคุมระบบเปิด–ปิดน้ำ

"น้ำ" คือปัจจัยสำคัญที่จะทำให้ผลผลิตทางการเกษตรสวยงามและอุดมสมบูรณ์ได้ตามต้องการ CAT จึงได้พัฒนาแอปพลิเคชันที่สามารถควบคุมได้จากโทรศัพท์มือถือ ในการเปิด-ปิดน้ำของสปริงเกอร์ ที่ถูกติดตั้งไว้ที่แปลงผัก สั่งการด้วยปลายนิ้ว จากที่ใดก็ได้ สามารถควบคุมการทำงานได้อย่างเรียลไทม์ การให้น้ำแก่พืชได้ทันเวลาตามที่พืชต้องการ จะช่วยลดความเสียหายจากการขาดน้ำของพืชได้ อีกทั้งยังสร้างความแม่นยำ ประหยัดเวลาและค่าใช้จ่ายได้อีกด้วย

ระบบเซ็นเซอร์วัดอุณหภูมิความชื้นในดินและอากาศ

"ความชื้น" คือตัวควบคุมการเจริญเติบโตของพืชผลในแปลงผัก เพราะน้ำในดินจะละลายธาตุอาหารของพืชออกมาให้พืชดูดไปใช้ประโยชน์ ถ้าพืชขาดน้ำจะทำให้การเจริญเติบโตลดลง ส่งผลให้ผลผลิตของพืชลดลง ซึ่งการกำหนดเวลาให้น้ำก็สามารถพิจารณาได้จากปริมาณความชื้นในดินได้ ทาง CAT มีเทคโนโลยีที่สามารถวัดอุณหภูมิความชื้นในดินและอากาศ ที่ส่งสัญญาณเตือนทางแอปพลิเคชัน ทำให้น้องๆ นักเรียนได้เรียนรู้การแก้ปัญหา เลือกชนิดของพืชผักที่สามารถปลูกและเจริญเติบโตได้ในดินแต่ละแบบ ด้วยความแม่นยำและรวดเร็วผ่านเทคโนโลยี จึงทำให้การทำแปลงเกษตรอัจฉริยะไม่ใช่เรื่องยาก ใครๆ ก็สามารถพัฒนาผลิตผลและคุณภาพของแปลงเกษตรพืชผักสวนครัวของตนเองได้

นอกจากนี้ CAT ยังจัดอบรมให้ความรู้แก่บุคลากรของโรงเรียนบ้านกำแพงเพชร เพื่อพัฒนาการเรียนการสอนเกษตร 4.0 ในโรงเรียน จนถึงการต่อยอดเป็นศูนย์การเรียนรู้เกษตรสมัยใหม่ ที่สอนให้เด็กนักเรียนได้ปฏิบัติจริง และสามารถนำไปใช้ในการต่อยอดพัฒนาเป็นอาชีพให้แก่ครอบครัว และชุมชมได้ เพื่อยกระดับศักยภาพผลผลิตทางการเกษตรไปสู่ชุมชนอื่นๆโดย โครงการ "CAT เพาะพันธุ์ดี" ขอเป็นพลังขับเคลื่อนและสนับสนุนเกษตรยุค 4.0 เพื่อการสนับสนุนโครงการอาหารกลางวันของเด็กๆ และนำผลผลิตที่เหลือไปจำหน่ายเป็นรายได้ ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงได้อีกด้วย