ดร.ดนันท์ สุภัทรพันธุ์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานการตลาดและบริการ บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) หรือ CAT พร้อมด้วยพนักงานร่วมส่งมอบระบบ IoT สำหรับการทำเกษตรสมัยใหม่ให้แก่โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม จังหวัดเชียงใหม่ โดยมี นายเจียมพดล ไชยยาลักษณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม เป็นผู้รับมอบ เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2562

โครงการ “CAT เพาะพันธุ์ดี” เล็งเห็นถึงความสำคัญของเกษตรยุคดิจิทัล เพื่อมุ่งหวังพัฒนาโรงเรียน และชุมชนให้มีความมั่งคง ยั่งยืนทางการเกษตร ได้มอบระบบโซล่าเซลล์ช่วยผลิตกระแสไฟฟ้าใช้ในการควบคุมอุปกรณ์ IoT และกล้องวงจรปิด พร้อมทั้งระบบควบคุมการเปิด-ปิดน้ำและระบบเซ็นเซอร์วัดอุณหภูมิความชื้นในดินและอากาศ สำหรับใช้ในการควบคุมคุณภาพของผลผลิตให้แก่โรงเรียน และได้จัดทำแปลงเกษตรสาธิตเพื่อให้นักเรียน ครู บุคลากร และชุมชนได้สัมผัสเรียนรู้เข้าใจเทคโนโลยี IoT Smart Farm ด้วยการปฏิบัติจริง และนำมาใช้ให้เกิดประโยชน์ได้จริงต่อยอดเป็นศูนย์การเรียนรู้เกษตรสมัยใหม่ สามารถถ่ายทอดความรู้ เพื่อยกระดับศักยภาพผลผลิตทางการเกษตรไปสู่ชุมชนอื่น ๆ ให้เกิดการสร้างอาชีพต่อไป

โรงเรือนมะเขือเทศเชอรี่ Cherry Tomato Greenhouse

โรงเรือนเกษตรอัจฉริยะของโรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม เป็นโรงเรือนแบบ Greenhouse มีการเชื่อมต่อกับถังน้ำสะอาด (Water Bucket/Tank) , ถังปุ๋ย (Fertilizer Bucket/Tank), แผงโซล่าเซลล์ (Solar Cell) ที่ใช้พลังงานแสงอาทิตย์แทนพลังงานไฟฟ้า โดยในโรงเรือนประกอบไปด้วย

  • ระบบควบคุมการเปิด-ปิดน้ำ
  • ระบบเซ็นเซอร์วัดอุณหภูมิความชื้นในดินและอากาศ
  • ระบบพ่นหมอกลดอุณหภูมิ Mist Spraying System (Cooling System, Temperature Reduction)
  • ระบบน้ำหยด Drip Irrigation System
  • ระบบน้ำ/ปุ๋ย Watering and Fertilizing System
  • เซ็นเซอร์อุณหภูมิ Temperature Center

โครงการ “CAT เพาะพันธุ์ดี” ร่วมแบ่งปันเทคโนโลยี สร้างสังคมดีไปด้วยกัน มุ่งหวังให้เด็กรุ่นใหม่ใช้เทคโนโลยีทำการเกษตร เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ ลดต้นทุนการผลิต และ เพิ่มรายได้ด้วยเกษตร 4.0 สามารถเกาะติดพืชผลได้ทุกที่ ทุกเวลา สามารถลดระยะเวลาและแรงงานในการดูแล สร้างผลผลิตที่มีปริมาณที่มากขึ้น มีคุณภาพมากยิ่งขึ้นสามารถปลูกรับประทานเอง หรือพัฒนาต่อยอดเป็นรายได้ช่วยเหลือครอบครัว และชุมชนของตนเองได้ต่อไปในอนาคต