โดย CAT ได้จัดทำระบบควบคุมการเปิด-ปิดน้ำ ระบบเซ็นเซอร์วัดอุณหภูมิความชื้นในดินและอากาศ สำหรับใช้ควบคุมคุณภาพและเพิ่มปริมาณผลผลิต ให้กับโรงเรือนแปลงผัก แปลงเห็ดในโรงเพาะชำ และสวนมะนาวของโรงเรียน ซึ่งช่วยส่งเสริมโครงการอาหารกลางวัน โดยมีนักเรียนและคณะอาจารย์ให้การต้อนรับเป็นอย่างดี

การควบคุมระบบเปิด-ปิดน้ำ

“น้ำ” คือปัจจัยสำคัญที่จะทำให้ผลผลิตทางการเกษตรสวยงามและอุดมสมบูรณ์ได้ตามต้องการ CAT จึงได้พัฒนาแอปพลิเคชันที่สามารถควบคุมได้จากโทรศัพท์มือถือ ในการเปิด-ปิดน้ำของสปริงเกอร์ ที่ถูกติดตั้งไว้ที่แปลงผัก สั่งการด้วยปลายนิ้ว เพียง 1 คลิกจากที่ใดก็ได้ สามารถควบคุมการทำงานได้อย่างเรียลไทม์ การให้น้ำแก่พืชได้ทันเวลาตามที่พืชต้องการ จะช่วยลดความเสียหายจากการขาดน้ำของพืชได้ อีกทั้งยังสร้างความแม่นยำ ประหยัดเวลาและค่าใช้จ่ายได้อีกด้วย

ระบบเซ็นเซอร์วัดอุณหภูมิความชื้นในดินและอากาศ

“ความชื้น” คือตัวควบคุมความเจริญเติบโตของพืชผลในแปลงผัก เพราะน้ำในดินจะละลายธาตุอาหารของพืชออกมาให้พืชดูดไปใช้ประโยชน์ ถ้าพืชขาดน้ำจะทำให้การเจริญเติบโตลดลง ส่งผลให้ผลผลิตของพืชจะลดลง ซึ่งกำหนดเวลาให้น้ำก็สามารถพิจารณาได้จากปริมาณความชื้นในดินได้ ทาง CAT มีเทคโนโลยีที่สามารถวัดอุณหภูมิความชื้นในดินและอากาศ ที่ส่งสัญญาณเตือนทางแอปพลิเคชัน ทำให้น้องๆ นักเรียนได้เรียนรู้การแก้ปัญหา เลือกชนิดของพืชผักที่สามารถปลูกและเจริญเติบโตได้ในดินแต่ละแบบ ด้วยความแม่นยำและรวดเร็วผ่านเทคโนโลยี จึงทำให้การทำแปลงเกษตรอัจฉริยะไม่ใช่เรื่องยาก ใครๆ ก็สามารถพัฒนาผลิตผลและคุณภาพของแปลงเกษตรพืชผักสวนครัวของโรงเรียนได้

นอกจากนี้ทีมวิศวกร CAT และอาจารย์คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้ร่วมกันจัดอบรมให้ความรู้แก่คณะครู นักเรียน ผู้ปกครองและชุมชน ในเรื่องระบบน้ำกับฟาร์มเกษตรและความรู้เกี่ยวกับเซ็นเซอร์ รวมทั้งการประยุกต์ใช้ IoT และ Big Data กับ Smart Farm เพื่อให้บุคลากรของโรงเรียนฯ มีความเข้าใจและใช้ประโยชน์จากการทำงานของ Smart Farm ได้อย่างเต็มที่  ซึ่งมคณะครูและนักเรียน ให้ความสนใจเป็นอย่างมากในการอบรม และทางทีมงานหวังเป็นอย่างยิ่งว่าการอบรมในครั้งนี้จะเป็นจุดเริ่มต้นของการปลูกฝังให้น้องๆ รักเทคโนโลยีทางการเกษตร ทำให้เป็นเรื่องที่ง่ายและสนุก รวมทั้งเป็นช่องทางในการหารายได้เสริมให้กับน้องๆ ได้ด้วยค่ะ

โครงการ “CAT Digital Come Together” โครงการ CSR ที่มุ่งมั่นส่งเสริมให้เด็กไทยเห็นคุณค่าของอาชีพเกษตรกรรมพร้อมให้การสนับสนุนระบบเทคโนโลยี IoT เพื่อพัฒนาการเกษตรอย่างต่อเนื่องในทุกภูมิภาคทั่วประเทศไทย โดยเชื่อว่าจะสามารถเป็นต้นแบบให้โรงเรียนอื่นๆ ที่สนใจในแต่ละภาคได้ทั่วประเทศ