CAT น้อมนำพระบรมราโชวาทในหลวงรัชกาลที่ 9 “หนังสือคือธนาคารความรู้”
สานโครงการห้องสมุด IT สร้างความเท่าเทียมด้านเทคโนโลยี เพื่อพึ่งพาตนเองอย่างยั่งยืน

หนังสือเป็นการสะสมความรู้และทุกสิ่งทุกอย่างที่มนุษย์ได้สร้างมา ทำมา คิดมา แต่โบราณกาลจนทุกวันนี้ หนังสือจึงเป็นสิ่งที่สำคัญ เป็นคล้ายๆธนาคารความรู้และเป็นออมสิน เป็นสิ่งที่จะทำให้มนุษย์ก้าวหน้าได้โดยแท้

พระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
พระราชทานแก่คณะสมาชิกห้องสมุดทั่วประเทศเข้าเฝ้าฯ
เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน พ.ศ.2514

ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และประจักษ์ว่าความรู้เป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดในชีวิต CAT น้อมนำพระบรมราโชวาทด้านการเรียนรู้ จึงได้สานต่อการดำเนินงาน “ธนาคารแห่งความรู้” หรือห้องสมุด ภายใต้โครงการ CAT สื่อสาร เรียนรู้ สู่ชุมชน พัฒนาศูนย์การเรียนรู้ชุมชนด้านไอที พร้อมถ่ายทอดและส่งเสริมความรู้ให้กับนักเรียนและประชาชนในชุมชน ควบคู่ไปกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยได้นำศักยภาพด้านการสื่อสารโทรคมนาคม มาใช้เป็นเครื่องมือผลักดันและกระตุ้นให้คนในชุมชนได้เข้าถึงแหล่งความรู้ที่ทันสมัย มีความเทียมเทียมในด้านเทคโนโลยี และประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์จริงในชีวิตประจำวัน จนสามารถต่อยอดไปสู่การสร้างอาชีพ เพิ่มรายได้ให้กับชุมชน สามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน

CAT พัฒนาศูนย์การเรียนรู้ด้านไอที สร้างแรงบันดาลใจให้ชุมชน ยกระดับคุณภาพชีวิต

เมื่อวันที่ 4 กันยายน 2560 ที่ผ่านมา ณ โรงเรียนบ้านใหม่รัตนโกสินทร์ อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง เป็นอีกหนึ่งโรงเรียนที่ CAT เข้าไปดำเนินโครงการ “หนึ่งจังหวัด หนึ่งห้องสมุด” ซึ่งเป็นการจัดกิจกรรมต่อเนื่องในปีที่ 10 โดยมี นายศรายุทธ์ อภิญญาวัชรกุล ผอ.(น) และทีม CAT CSR สำนักงานบริการลูกค้า กสท เขตเหนือ ร่วมในพิธีส่งมอบศูนย์เรียนรู้ CAT Learning Center ห้องโสตทัศนูปกรณ์สำหรับนักเรียน เพื่อใช้ถ่ายทอดการเรียนรู้ การสร้างทักษะการถ่ายทำ การบันทึกเสียง โปรแกรมตัดต่อ Ulead VDO Studio ซึ่งไม่เพียงจะเป็นการเปิดโอกาสให้นักเรียน ได้มีโอกาสพัฒนาความคิด ความรู้เชิงสร้างสรรค์ โดยใช้เทคโนโลยีและอุปกรณ์ที่สามารถเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตเป็นเครื่องมืออำนวยความสะดวกแล้ว ยังจะช่วยส่งเสริมให้นักเรียนเกิดแรงบันดาลใจในการต่อยอดแนวทางความรู้ทีได้รับ ให้เกิดผลลัพธ์ที่เหมาะสมในชุมชน และสิ่งสำคัญที่สุดคือสามารถตอบโจทย์ลดความเหลื่อมล้ำ สร้างความเท่าเทียมในการเข้าถึงเทคโนโลยีสื่อสารโทรคมนาคมให้เกิดขึ้นในชุมชนได้อย่างแท้จริง

 

CAT ส่งมอบห้องสมุดไอที พลิกฟื้นผู้ประสบภัยน้ำท่วม

ผลกระทบจากอุทกภัยที่เกิดขึ้นเมื่อช่วงต้นปี 2560 ที่ผ่านมา ส่งผลให้หลายพื้นที่ทางภาคใต้ต้องเผชิญปัญหาภัยน้ำท่วมขังเป็นเวลานานและสร้างความเสียหายให้กับสถานที่ต่างๆ เป็นอย่างมาก เมื่อวันที่ 16-17 สิงหาคม 2560 ที่ผ่านมา ทาง CAT ได้มีส่วนสนับสนุนช่วยเหลือและเยียวยาชุมชนในพื้นที่ที่ประสบภัย โดย ดร.ยงยุทธ์ พุทธพฤกษ์ ผอ.(ต) และทีมงาน CAT CSR สำนักงานบริการลูกค้า กสท เขตใต้ ได้ลงพื้นที่ปรับปรุงฟื้นฟู ณ โรงเรียนมัธยมเกาะหมาก อำเภอปากพยูน จ.พัทลุง ซึ่งเป็นหนึ่งในโรงเรียนที่ได้รับผลกระทบ ด้วยการจัดทำห้องสมุดให้เป็น CAT Learning Center ศูนย์การเรียนรู้ เพื่อนักเรียนและชาวบ้านในชุมชน มีการติดตั้งระบบสารสนเทศ สร้างมุมห้องสมุดไอที นำบริการสื่อสารเทคโนโลยี พร้อมด้วยอุปกรณ์เครื่องคอมพิวเตอร์ หนังสือส่งเสริมความรู้ด้านไอทีครบครัน เพื่อให้ชุมชนได้ใช้ประโยชน์จากการสืบค้นข้อมูลจากศูนย์การเรียนรู้แห่งนี้เพิ่มมากขึ้น และสามารถนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันให้พึ่งหาตนเองได้อย่างมีคุณภาพและยั่งยืน

  

CAT เพิ่มทักษะองค์ความรู้ด้านไอที ประยุกต์ให้ใช้งานได้จริง

ภายหลังจากทีม CAT CSR สำนักงานบริการลูกค้า กสท เขตใต้ ได้เข้าไปปรับปรุงฟื้นฟูห้องสมุด โรงเรียนมัธยมเกาะหมาก อำเภอปากพยูน จ.พัทลุง ให้เป็น CAT Learning Center ศูนย์การเรียนรู้แก่นักเรียนและชาวบ้านในชุมชน ได้ใช้ประโยชน์จากการสืบค้นข้อมูลจากศูนย์การเรียนรู้แห่งนี้เพิ่มมากขึ้น โดยเมื่อวันที่ 26 กันยายน 2560 ที่ผ่านมา ทีม CAT CSR สำนักงานบริการลูกค้า กสท เขตใต้ ได้ขยายผลการดำเนินงาน CSR ด้วยการต่อยอดความรู้เชิงสร้างสรรค์เหมาะสมกับยุคดิจิทัล ให้แก่โรงเรียนเกาะหมาก จังหวัดพัทลุง และอีก 2 โรงเรียน คือ โรงเรียนพิมานพิทยาสรรค์ จังหวัดสตูล และโรงเรียนสะเดา ขรรค์ชัยกัมพลานนท์อนุสรณ์ จังหวัดสงขลา ในฐานะโรงเรียนต้นแบบศูนย์กิจกรรม CAT Learning Center ภายใต้ชื่อโครงการ “CAT ROBOT Start up Camp” ทางทีม CAT CSR ได้นำผู้เชี่ยวชาญด้านการเขียนโปรแกรมหุ่นยนต์ เพื่อพัฒนาการเรียนรู้เทคโนโลยีแก่นักเรียนที่สนใจ รวมทั้งขยายผลการพัฒนาแนวความคิดในการประดิษฐ์หุ่นยนต์เก็บขยะ หรือหุ่นยนต์สุนัขเฝ้าบ้าน ให้ใช้งานได้จริงในชีวิตประจำวัน ซึ่งเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่จะสร้างแรงบันดาลใจให้เยาวชนได้สามารถเปิดโลกจินตนาการอย่างสร้างสรรค์ และนำมาขยายผลใช้งานได้จริงในอนาคต พร้อมเชื่อมโยงให้ก้าวสู่ดิจิทัล ไทยแลนด์ 4.0