CAT เพาะพันธุ์ดี

กิจกรรมเพื่อสังคม

กิจกรรมเพื่อสังคม ปี 2560

CAT Learning Center จัดกิจกรรมส่งเสริมความรู้ด้านไอทีให้กับโรงเรียนบ้านลานตาเมือง จ.สุโขทัย
CAT Learning Center จัดกิจกรรมส่งเสริมความรู้ด้านไอทีให...
CAT Learning Center จัดกิจกรรมส่งเสริมความรู้ด้านไอทีให้กับโรงเรียนสะเดา ขรรค์ชัยกัมพลานนท์อนุสรณ์ จ.สงขลา
CAT Learning Center จัดกิจกรรมส่งเสริมความรู้ด้านไอทีให...
CAT Learning Center จัดกิจกรรมส่งเสริมความรู้ด้านไอทีให้กับวัดราชพฤกษ์ จ.เพชรบูรณ์
CAT Learning Center จัดกิจกรรมส่งเสริมความรู้ด้านไอทีให...
CAT Learning Center จัดกิจกรรมส่งเสริมความรู้ด้านไอทีให้กับเทศบาลเมืองเมืองประจวบคีรีขันธ์
CAT Learning Center จัดกิจกรรมส่งเสริมความรู้ด้านไอทีให...
กิจกรรม CAT Learning Center สนับสนุนด้วยนวัตกรรมดิจิทัลเพื่อเกษตรพอเพียง จังหวัดนครนายก
กิจกรรม CAT Learning Center สนับสนุนด้วยนวัตกรรมดิจิทัล...
CAT พัฒนาความรู้นวัตกรรมไอทีเพื่อสังคม ผ่านเครือข่ายสัญญาณครอบคลุมและเข้าถึงได้ง่ายต่อยอด CSV
CAT พัฒนาความรู้นวัตกรรมไอทีเพื่อสังคม ผ่านเครือข่ายสัญ...
กิจกรรม CAT Learning Center โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน บ้านห้วยเวียงงาม จ.อุดรธานี
กิจกรรม CAT Learning Center โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน บ...
CAT ร่วมกับสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ จัดกิจกรรม CAT Shared Value “มุ่งใช้ศักยภาพสื่อสารโทรคมนาคม”
CAT ร่วมกับสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ จัดกิจกร...
CAT CSR บุกชุมชนแสมดำ ยกระดับคุณภาพชีวิต ติดความรู้ด้านไอที
CAT CSR บุกชุมชนแสมดำ ยกระดับคุณภาพชีวิต ติดความรู้ด้าน...
CAT CSR และ สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ ร่วมกับ ภาควิชาการตลาด มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต จัดกิจกรรม CAT Shared value กิจกรรมบำบัดโรคสัญจรด้วยแพทย์...