CAT เพาะพันธุ์ดี

กิจกรรมเพื่อสังคม

กิจกรรมเพื่อสังคม ปี 2558

CAT พัฒนาเยาวชน สร้างสังคมให้ยั่งยืน
CAT พัฒนาเยาวชน สร้างสังคมให้ยั่งยืน
พันเอก สรรพชัย หุวะนันทน์ กรรมการบริษัท รักษาการในตำแหน่งกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงานกิจกรรม “C...
CAT อาสา มอบน้ำใจให้เลย
CAT อาสา มอบน้ำใจให้เลย
นายศุภกิจ ยอดแก้ว ผู้อำนวยการสำนักงานบริการลูกค้า เขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) เป็นประธานในพิธีส่งมอบอาคารแพทย์แผนไทย ห...
กิจกรรม CAT รวมพลังสร้างสุข
กิจกรรม CAT รวมพลังสร้างสุข
คณะทำงานพัฒนาการกำกับดูแลกิจการที่ดีและส่งเสริมกิจกรรมเพื่อสังคม คุณวันทนีย์ สนธิชัย ชฝ.ปต. ได้ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงานกิจกรรม CAT รวมพลังสร้างสุข ...
กิจกรรม CAT อาสา ในโครงการช่วยด้วยรัก เพิ่มรอยยิ้ม บรรเทาความเดือดร้อนจากภัยแล้ง
กิจกรรม CAT อาสา ในโครงการช่วยด้วยรัก เพิ่มรอยยิ้ม บรรเ...
สถานการณ์ภัยแล้งได้ส่งผลให้ประชาชนขาดแคลนน้ำสำหรับการอุปโภค บมจ. กสท โทรคมนาคม จึงได้ร่วมกับกรมทรัพยากรน้ำบาดาล จัดโครงการ “ช่วยด้วยรัก เพิ่มรอยยิ้ม” ...
รวมพลัง CAT อาสา เขตตะวันตก
รวมพลัง CAT อาสา เขตตะวันตก
ทีมงาน CAT อาสา เขตตะวันตก ได้ต่อยอดกิจกรรมให้ความรู้พื้นฐานด้าน IT และการใช้งาน Social Network กับเยาวชน ณ โรงเรียนบ้านสองแพรก จ.ระนอง โดยได้เชิญวิทย...
รวมพลัง CAT อาสา เขตตะวันออกเฉียงเหนือ
รวมพลัง CAT อาสา เขตตะวันออกเฉียงเหนือ
ทีมงาน CAT อาสาได้จัดกิจกรรมส่งเสริมความรู้เพื่อพัฒนาความสามารถของประชาชนในชุมชนเพื่อให้เข้าถึงแหล่งข้อมูลข่าวสารสนเทศต่างๆ ได้รวดเร็ว โดยได้เข้าไปดำเ...
รวมพลัง CAT อาสา เขตเหนือ
รวมพลัง CAT อาสา เขตเหนือ
ทีม CAT อาสาเขตเหนือ ได้สานต่อกิจกรรม “หนึ่งจังหวัด หนึ่งห้องสมุด” ซึ่งเป็นหนึ่งในโครงการ CAT สื่อสาร เรียนรู้สู่ชุมชน สนับสนุนการศึกษาให้กับเยาวชนและ...
รวมพลัง CAT อาสาเขตใต้
รวมพลัง CAT อาสาเขตใต้