ประโยชน์ที่จะได้รับ:

  • สามารถให้น้ำแก่ต้นพืชได้ทันเวลาที่เหมาะสม
  • ช่วยลดความเสียหายจากการขาดน้ำของต้นพืชได้
  • สร้างความแม่นยำของปริมาณการให้น้ำที่พืชต้องการ
  • ประหยัดเวลา ทดแทนแรงงานคนได้
  • ลดค่าใช้จ่ายได้