• ระบบเปิด-ปิดน้ำ ที่สามารถควบคุมได้ตรงเวลาและให้น้ำในปริมาณที่เหมาะสม
  • ระบบเซ็นเซอร์วัดอุณหภูมิความชื้นในดินและอากาศ ที่ทำให้รู้ว่าควรรดน้ำในช่วงเวลาใดจึงจะเหมาะสมที่สุดกับพืชชนิดนั้น รวมทั้งสามารถเลือกชนิดของพืชที่เจริญเติบโตได้ในความชื้นและดินแต่ละประเภทได้