Digital Technology”เป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยให้เกษตรกรรายย่อยมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น เพราะ เทคโนโลยีได้เข้ามาเพิ่มผลผลิตทางการเกษตร ตั้งแต่การวางแผน เพาะปลูก ดูแล เก็บเกี่ยว ไปจนถึงการตลาดและการขาย จนกลายเป็นการก้าวสู่ยุคเกษตรอัจฉริยะ หรือสมาร์ตฟาร์มนั่นเอง

ปัญหาความอดอยากขาดแคลนอาหารยังคงเกิดขึ้นอยู่ในโลก ด้วยอัตราประชากรที่เพิ่มมากขึ้นบนโลก แต่การนำเทคโนโลยีเข้ามาสร้างฟาร์มอัจฉริยะ ซึ่งเน้นการทำเกษตรที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างคุ้มค่าที่สุดกลายเป็นทางออกในการแก้ไขเรื่องอาหารขาดแคลนไปได้มาก

Digital Technology จะช่วยได้ยังไงกัน? 

เมื่อการควบคุมการเพาะปลูกอย่างมีประสิทธิภาพ ย่อมได้ผลผลิตตามที่ต้องการทั้งคุณภาพและปริมาณ ซึ่งเกษตรกรจะอาศัยสิ่งที่เรียกว่าInternet of Things  (IoT)ในการเก็บและวิเคราะห์ข้อมูล และใช้เทคโนโลยีอื่นๆ เข้ามาควบคุมในการดูแล ตั้งแต่เริ่มหว่านเมล็ด รดน้ำ ให้ปุ๋ย ให้ยาปราบศัตรูพืช การเก็บเกี่ยวและคัดเลือก เพื่อให้ผลผลิตได้ตามเป้าหมายที่ต้องการ

ปฏิเสธไม่ได้เลยว่าDigital Technologyนั้นคือผู้ช่วยชั้นดีสำหรับเกษตรกร ที่เข้ามาพัฒนาการทำการเกษตรอย่างครบวงจร โชคดีที่อินเทอร์เน็ตได้เข้าครอบคลุมในหลากหลายพื้นที่ของประเทศไทย จึงทำให้การทำเกษตรสมาร์ตฟาร์มเป็นเรื่องที่ง่ายกว่าเดิม จนสามารถสร้างรอยยิ้มที่ออกมาจากใจเกษตรกรชาวไทยเมื่อได้รับผลผลิตและคุณภาพชีวิตดีขึ้นนั่นเอง