ภายใต้โครงการ “CAT Digital Come Together” ที่ส่งเสริมการให้ความรู้ด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมแก่ชุมชน โดยเฉพาะช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมา เราได้มุ่งเน้นไปที่กลุ่มเกษตรกร โดยนำระบบเทคโนโลยีดิจิทัลด้านการเกษตรที่เป็นประโยชน์แก่ชุมชนเข้าไปสนับสนุนการดำเนินงานในพื้นที่เกษตรกรรม พร้อมถ่ายทอดความรู้เรื่องเทคโนโลยี Internet of Things: IoT ให้ชุมชนสามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในธุรกิจและชีวิตประจำวัน 

นอกจากกลุ่มเกษตรกรแล้ว CAT ยังได้ให้ความสำคัญกับกลุ่มนักเรียน เยาวชน ซึ่งจะเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศชาติต่อไปในอนาคต โดยได้นำความความรู้เรื่องเกษตร 4.0 หรือเกษตรอัจฉริยะ พร้อมแปลงสาธิตจริงเข้าไปติดตั้งภายในโรงเรียนเพื่อให้เด็กๆ ได้มีโอกาสเรียนรู้และเข้าถึงเทคโนโลยีมากยิ่งขึ้น หัวใจสำคัญคือเป็นการปลูกฝังให้เด็กไทยได้เห็นคุณค่าและรักในอาชีพเกษตรกรรมว่าเป็นอาชีพที่ไม่ได้เหน็ดเหนื่อยอย่างที่ผ่านมา แต่สามารถช่วยยกระดับคุณภาพชีวิต ให้กับตนเอง ชุมชน และสังคม ได้อย่างมีคุณค่า และมีความสุข โดยน้อมนำแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ดังนั้น จากการดำเนินกิจกรรมเพื่อสังคมภายใต้ชื่อโครงการ “CAT Digital Come Together” มาจนถึงปัจจุบัน ยังคงสืบสานเจตนารมณ์ และพร้อมมุ่งมั่นที่จะพัฒนาต่อยอดคุณภาพให้ดีขึ้นในทุกด้าน เพื่อนำไปสู่การสร้างชุมชนให้เข้มแข็งและเติบโตได้อย่างยั่งยืน แต่เพื่อให้การสื่อสารสามารถเข้าใจง่ายและใกล้ชิดกับกลุ่มเป้าหมายมากยิ่งขึ้น วันนี้จึงได้พัฒนาสู่โครงการ “CAT เพาะพันธุ์ดี”

“CAT เพาะพันธุ์ดี” นอกจากสื่อความหมายถึงการทำเกษตรกรรมแล้ว ยังเปรียบเสมือนการ “สร้างคน” ให้เป็นคนดีมีคุณภาพ ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญในการผลักดันและพัฒนาสังคมให้ยั่งยืน อีกทั้งคำว่า “ดี” ยังพ้องเสียงกับตัวอักษร “D” ในภาษาอังกฤษ ที่สื่อความหมายว่า “Digital” ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในการดำเนินธุรกิจหลักขององค์กร จึงเป็นที่มาของโครงการ “CAT เพาะพันธุ์ดี”

“ร่วมแบ่งปันเทคโนโลยี สร้างสังคมดีไปด้วยกัน”