นายเกียรติศักดิ์ ตรงศิริ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี


นายเฉลียว ไตรพิพัฒน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสระบุรี


นางสาวโชติกา ไพจ์ศรี ผู้จัดการฝ่ายประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน)

CAT ส่งต่อองค์ความรู้ทางด้านเทคโนโลยี IoT และ Smart Farm เพื่อมุ่งเน้นให้นักเรียน ครู บุคลากร และชุมชนได้สัมผัสเรียนรู้เข้าใจเทคโนโลยีด้วยการปฏิบัติและนำมาใช้ให้เกิดประโยชน์ได้สูงสุด โดยช่วยเพิ่มความสะดวก ลดระยะเวลาและแรงงานในการดูแลแปลงเกษตร พร้อมกับความสามารถในการเพิ่มปริมาณและคุณภาพของผลผลิต เพื่อให้เกิดประโยชน์ในการส่งเสริมโครงการอาหารกลางวันของนักเรียน และต่อยอดทางเศรษฐกิจโดยนำผลผลิตส่วนที่เหลือไปจำหน่ายเป็นรายได้ และพัฒนาเป็นศูนย์การเรียนรู้เกษตรสมัยใหม่ด้วยเทคโนโลยีบนหลักเศรษฐกิจพอเพียง 

การควบคุมระบบเปิด-ปิดน้ำ

“น้ำ” คือปัจจัยสำคัญที่จะทำให้ผลผลิตทางการเกษตรสวยงามและอุดมสมบูรณ์ได้ตามต้องการ CAT จึงได้พัฒนาแอปพลิเคชันที่สามารถควบคุมได้จากอุปกรณ์ IT เช่น คอมพิวเตอร์ หรือโทรศัพท์มือถือ เป็นต้น ซึ่งจะใช้ในการควบคุมการเปิด-ปิดน้ำ เพียงสั่งการด้วยปลายนิ้ว เพียง 1 คลิกจากที่ใดก็ได้ ก็สามารถควบคุมการทำงานได้อย่างเรียลไทม์ การให้น้ำแก่พืชได้ทันเวลาตามที่พืชต้องการ จะช่วยลดความเสียหายจากการขาดน้ำของต้นพืชได้ สร้างความแม่นยำและประหยัดเวลาและลดต้นทุนทางการเกษตรได้อีกด้วย

ระบบเซ็นเซอร์วัดอุณหภูมิความชื้นในดินและอากาศ

“ความชื้น” คือตัวควบคุมความเจริญเติบโตของพืชผลในแปลงผัก เพราะน้ำในดินจะละลายธาตุอาหารออกมาให้พืชดูดไปใช้ประโยชน์ ถ้าพืชขาดน้ำจะทำให้การเจริญเติบโตลดลง ผลผลิตของพืชจะลดลง ส่วนกำหนดเวลาให้น้ำก็สามารถพิจารณาได้จากปริมาณความชื้นในดินได้อีกด้วย CAT นำเทคโนโลยีที่สามารถวัดอุณหภูมิความชื้นในดินและอากาศ พร้อมส่งสัญญาณเตือนทางแอปพลิเคชัน ทำให้น้องๆ นักเรียนได้เรียนรู้ในการแก้ปัญหา เลือกชนิดของพืชผักที่สามารถปลูกและเจริญเติบโตได้ในดินแต่ละชนิดให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อม ด้วยความแม่นยำและรวดเร็วผ่านเทคโนโลยี จึงทำให้การทำเกษตรอัจฉริยะไม่ใช่เรื่องยาก ใครๆ ก็สามารถพัฒนาผลิตผลและคุณภาพของแปลงเกษตรพืชผักสวนครัวของโรงเรียนได้

ระบบวัดค่าฝุ่น (Air Quality Monitor)

ในปัจจุบัน “ฝุ่น” PM 2.5 นับเป็นปัญหาหลักด้านมลภาวะของประเทศ  ซึ่งเทคโนโลยีตัวนี้ ทาง CAT ได้นำมาติดตั้งให้กับโรงเรียน เพื่อเป็นสัญญาณแจ้งเตือนให้นักเรียน และคนในชุมชนได้ระมัดระวังและดูแลตนเองอย่างเหมาะสมต่อไป

นอกจากนี้ทีมวิศวกร CAT และอาจารย์คณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้ร่วมจัดอบรมให้ความรู้แก่คณะครู นักเรียน ผู้ปกครองและชุมชนในเรื่องระบบน้ำกับฟาร์มเกษตรและความรู้เกี่ยวกับเซ็นเซอร์ รวมทั้งการประยุกต์ใช้ IoT และ Big Data กับ Smart Farm เพื่อให้บุคลากรของโรงเรียนมีความเข้าใจและใช้ประโยชน์จากการทำงานของ Smart Farm ได้อย่างเต็มที่

CAT ดำเนินแนวทางการสนับสนุนระบบเทคโนโลยี IoT เพื่อพัฒนาการเกษตรอย่างต่อเนื่องในทุกภูมิภาค โดยโรงเรียนสระบุรีวิทยาคมถือเป็นหนึ่งในสถานศึกษาชั้นนำของจังหวัดสระบุรี ที่มีศักยภาพดำเนินการด้านเกษตรอัจฉริยะอย่างจริงจัง โดยเชื่อว่าจะสามารถเป็นต้นแบบให้โรงเรียนอื่นๆ ที่สนใจในแต่ละภาคได้ทั่วประเทศ